Zawołani po imieniu - Instytut Pileckiego

Dlaczego pomagali?
O „Zawołanych” mówią ich rodziny:

„Kochali ludzi: nie odmówili pomocy Żydom, którzy o nią prosili”.

„Dziadkowie moi prowadzili piekarnię. Dawali chleb Żydom. Myślę, że głęboka wiara katolicka, jej fenomen, kazał pomagać tym, którzy byli w potrzebie”.

„Byli po prostu ludźmi z sercem otwartym na drugiego człowieka”.

„Mój pradziadek mówił: każdy człowiek jest równy, nieistotne jakiego jest wyznania czy pochodzenia. Pomoc sąsiadowi w trudnej sytuacji to obowiązek”.

„Sami za dużo nie mieli, rozumieli biedę. Było ich dziesięcioro w rodzinie, więc wiedzieli, że należy się podzielić”.

„Jeden drugiemu chciał pomóc. Tak po chrześcijańsku”.

„Rodzice bardzo mało mówili na ten temat. Bali się”.

„Jak pokazuje życie, dobroć jest tym elementem życia człowieka, który jest przyczynkiem do cierpienia”.

„Dziadek był żołnierzem, niósł pomoc wszystkim ludziom niezależnie od tego, kim byli z pochodzenia. Tak był wychowany”.

„Członkowie mojej rodziny mieli świadomość, na co się narażają. Nie przeszli obojętnie wobec osób skazanych na zagładę i zapłacili za to najwyższą cenę”.

musimy zatem wiedzieć

policzyć dokładnie

zawołać po imieniu

opatrzyć na drogę

Zbigniew Herbert, "Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

 

„Zawołani po imieniu” to Polacy, którzy podczas okupacji niemieckiej zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom, zagrożonym śmiercią w czasie Zagłady. Ich losy przez lata nie miały szansy wybrzmieć w pamięci zbiorowej, rzadko wspominano o nich w polskich i międzynarodowych dyskusjach o historii. Dokumenty i świadectwa pozostawały nieznane i rozproszone w archiwach, ślady materialne stopniowo ulegały zniszczeniu. Dziś dopiero pamięć o bohaterach, utrwalona w przekazach rodzin i wspólnot lokalnych, dociera do wszystkich i staje się naszą wspólną sprawą.  

Idea

W ramach programu „Zawołani po imieniu” Instytut Pileckiego wydobywa z niepamięci historie Polaków, którzy za ratowanie Żydów od Zagłady zapłacili życiem własnym i swoich najbliższych. Program łączy badania naukowe, edukację historyczną i różnorodne działania w obszarze kultury pamięci.

Poszukiwaniom archiwalnym, które służą dokładnemu odtworzeniu przebiegu wydarzeń, towarzyszą wizyty w miejscach zbrodni – najczęściej w małych miejscowościach i wsiach, wywiady ze świadkami oraz zbieranie notacji filmowych. Kluczowe znaczenie ma nawiązanie relacji z rodzinami zamordowanych i potomkami ratowanych Żydów, jeśli tym ostatnim udało się przeżyć. W każdym przypadku punktem kulminacyjnym jest odsłonięcie kamienia z inskrypcją, która po polsku i po angielsku upamiętnia zamordowanych Polaków oraz ratowanych Żydów, którzy zginęli wraz z nimi. Staje się on trwałym znakiem pamięci o bohaterach w przestrzeni publicznej – tam, gdzie tragiczne wydarzenia miały miejsce. Integracja środowiska rodzin „Zawołanych po imieniu” pomaga im zmierzyć się z trudnymi doświadczeniami z przeszłości. Dzięki spotkaniom i warsztatom edukacyjnym dla młodzieży społeczności lokalne mogą poznać i zrozumieć własną historię. Szeroka kampania informacyjna służy wprowadzeniu losów „Zawołanych po imieniu” do pamięci zbiorowej w Polsce i na świecie.

Program „Zawołani po imieniu” oddaje sprawiedliwość heroicznej postawie Polaków, którzy świadomie ryzykowali życie własne i swoich najbliższych, aby nieść pomoc żydowskim przyjaciołom, sąsiadom, a czasem nieznajomym, i zapłacili za to najwyższą cenę. Program uwypukla zarazem bezwzględne realia niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce, która niszczyła wszelkie więzi solidarności między Polakami a Żydami, a najdrobniejszy gest współczucia, każdy ludzki odruch karała śmiercią. „Zawołani po imieniu” niosą także uniwersalne przesłanie o odwadze, poświęceniu i solidarności z prześladowanymi, które wyznaczają miarę radykalnemu złu totalitaryzmu i ludobójstwa. Przywracając historiom „Zawołanych po imieniu” właściwe miejsce w naszej pamięci, odkrywamy sens ich ofiary, która – jak się okazuje – wcale nie była daremna.

Miejsce

Żywa pamięć musi być zakorzeniona tam, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia. Były to z reguły małe miejscowości, często gospodarstwa rolne położone na końcu wsi, na skraju lasu. Zdarzało się, że po zamordowaniu Polaków i Żydów, ratujących i ratowanych, Niemcy palili domy i grabili dobytek, zabraniali grzebać zabitych. Program „Zawołani po imieniu” narodził się z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc, w których nasi bohaterowie żyli i zginęli. Właśnie tam odbywają się uroczystości i odsłaniane są upamiętnienia.

Instytut Pileckiego opracował spójny i czytelny sposób wizualnej identyfikacji miejsc pamięci. Materialnym znakiem upamiętnienia jest tablica z inskrypcją w językach polskim i angielskim, umieszczona na kamieniu. Stanowi on trwały element krajobrazu, przywołuje imiona i nazwiska ofiar – zarówno Polaków, jak i Żydów – oraz staje się miejscem spotkań społeczności lokalnej.  

 

Rodzina

„Zawołani po imieniu” zostawiali po sobie najbliższych: rodziców, małżonków, osierocone dzieci. Tam, gdzie zwykle urywa się książkowa narracja historyków – w dniu śmierci ratujących i ratowanych – dla ocalonych otwierał się nowy etap życia. Rodziny ofiar – pozbawione domu, środków do życia, edukacji – z trudem układały sobie życie w powojennej rzeczywistości. Obciążone traumą, niechętnie wracały do bolesnych wspomnień. Nie mogły liczyć na wsparcie komunistycznego państwa, nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem ludzi. Nie pozwoliły jednak zginąć pamięci, którą przekazały kolejnym pokoleniom.

Rodziny „Zawołanych po imieniu” znajdują się  w centrum naszego programu. Są honorowymi gośćmi upamiętnień, podczas uroczystości wsłuchujemy się w ich głos. Dzięki nim docieramy do nieznanych dotychczas świadectw, dokumentów i zdjęć. Staramy się także otoczyć je opieką. Integracja środowiska rodzin umożliwia wymianę doświadczeń z osobami o podobnych przeżyciach, sprzyja dialogowi międzypokoleniowemu i przezwyciężaniu traumy. Pierwszy zjazd rodzin „Zawołanych po imieniu” odbył się w Broku nad Bugiem w 2019 roku.   

 

Społeczność lokalna

Naturalnymi strażnikami pamięci o „Zawołanych po imieniu” są wspólnoty lokalne. Program zakłada bliską współpracę z władzami samorządowymi, szkołami, parafiami, stowarzyszeniami i organizacjami harcerskimi. Upamiętnienia odbywają się w porozumieniu i we współpracy z miejscowymi społecznościami, w ten sposób historie „Zawołanych po imieniu” stają się ich własnością i trwale kształtują ich tożsamość. Warsztaty dla młodzieży, prowadzone przez edukatorów Instytutu Pileckiego, ożywiają zainteresowanie losami naszych bohaterów i historią lokalną w ogóle.

 

Kontekst

Program opiera się na zasadzie głębokiej kontekstualizacji historii. O losach „Zawołanych po imieniu” opowiadamy w sposób nie wyizolowany, lecz z uwzględnieniem złożonych okoliczności. Podstawowym kontekstem jest Zagłada – niemiecki projekt eksterminacji wszystkich europejskich Żydów, realizowany podczas II wojny światowej. W szczególny sposób dotknął on terenów okupowanej II Rzeczpospolitej, gdzie licząca prawie 3,5 mln osób społeczność żydowska niemal przestała istnieć. Honorując „Zawołanych po imieniu”, pamiętamy o tych, dla których ryzykowali oni życie własne i swoich rodzin. Zawsze staramy się ustalić tożsamość żydowskich ofiar i okoliczności ich śmierci. Podczas odsłonięcia upamiętnień przywołujemy ich imiona i nazwiska, a po uroczystej mszy świętej rabin odmawia żydowską modlitwę za zmarłych w ich intencji. W przypadku odnalezienia nieoznaczonych grobów ofiar Zagłady, współpracujemy z Fundacją Zapomniane, która zajmuje się ich zabezpieczeniem i upamiętnieniem.    

Kluczowy kontekst dla historii „Zawołanych po imieniu” stanowią realia okupacji niemieckiej w Polsce, całkowicie odmienne od reżimów okupacyjnych w innych krajach Europy, zwłaszcza na Zachodzie. Kara śmierci za pomoc Żydom, obowiązek denuncjacji i brutalne represje budowały atmosferę terroru i czyniły z Polaków zakładników zbrodniczej polityki III Rzeszy. W tej sytuacji solidarność była postawą heroiczną i nie mogła być zjawiskiem masowym. Opowiadając o bohaterach, mówimy także o donosach i kolaboracji, które w wielu przypadkach sprowadziły śmierć na „Zawołanych po imieniu” i na ratowanych Żydów. Pamiętamy zarazem, że donos jest narzędziem kontroli w systemach totalitarnych. Odpowiedzialność za stworzenie w okupowanej Polsce przestrzeni przemocy i bezprawia ponosi III Rzesza. Niemieccy sprawcy – bezpośredni mordercy „Zawołanych po imieniu” i ratowanych Żydów – w większości uniknęli kary i do dziś pozostają anonimowi. W ramach programu staramy się ustalić ich tożsamość i odsłonić ich powojenne losy.

Uwzględnienie wielu kontekstów otwiera drogę do rozwijania badań mikrohistorycznych. W wielu przypadkach doświadczenia „Zawołanych po imieniu” i ich rodzin okazują się inspiracją i kluczem do rekonstrukcji pełnego obrazu historii lokalnej podczas II wojny światowej.         

 

Proces

Program „Zawołani po imieniu” zakłada, że przywracanie i utrwalanie pamięci o Polakach zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom nie jest jednorazowym aktem, lecz ciągłym, konsekwentnym i zbiorowym wysiłkiem. Odsłonięcie upamiętnienia ma wielkie znaczenie symboliczne, zarazem jest to część złożonego procesu pracy nad pamięcią. Poprzedzają go gruntowne przygotowania, badania i kwerendy archiwalne, wielokrotne wizyty oraz spotkania z rodzinami i społecznościami lokalnymi. Po upamiętnieniu przychodzi czas na działania edukacyjne i integracyjne, rozwijanie dobrych praktyk kultury pamięci oraz promocję wiedzy o „Zawołanych po imieniu” w Polsce i na świecie. Instytut Pileckiego – często w odpowiedzi na zgłoszenia historii, które otrzymujemy – uruchamia proces, w który angażują się następnie rodziny, wspólnoty lokalne, media i ludzie kultury. W ten sposób program „Zawołani po imieniu” staje się wspólnym przedsięwzięciem i wspólną odpowiedzialnością wielu osób. Pozwala to razem i w dialogu przemyśleć tragiczne doświadczenia „Zawołanych po imieniu” oraz ich rodzin, a przez to być może lepiej zrozumieć samych siebie.


Program „Zawołani po imieniu” został zainaugurowany w 2019 roku z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dotychczas odbyły się 34 upamiętnienia w 33 miejscach, podczas których uhonorowano 89 osób.


Program objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


WIRTUALNA WYSTAWA
Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy "Zawołani po imieniu". Poznaj ludzi, którzy zostali zamordowani przez Niemców za pomoc niesioną skazanym na Zagładę Żydom.

2021
data miejscowość upamiętnieni
25.11 Treblinka Jan Maletka
26.10 Węgrów Leokadia Piątkowska
30.09 Opoka Duża Apolonia Likos
Piotr Likos
02.07 Mikołajki Antoni Kenigsman
25.06 Olesin Bolesław Książek
09.06 Grądy-Woniecko Piotr Kościelecki
28.05 Rzążew Piotr Domański
Franciszek Domański
Antoni Domański
23.03 Biecz Józef Pruchniewicz

Miejsca upamiętnień

Upamiętnieni dotychczas

 • Ignacy Ambroziak

  upamiętnieni

  Ignacy Ambroziak
  (1896–1943)

  Ignacy Ambroziak został zamordowany, za pomoc Żydom, podczas pokazowej egzekucji zorganizowanej przez Niemców w złotopolickim lesie 21 listopada 1943 roku.

 • Franciszek Andrzejczyk

  upamiętnieni

  Franciszek Andrzejczyk
  (ok. 1891–1943)

  Upamiętniony 27 października 2019 roku w Czyżewie-Sutkach.

 • Franciszek Augustyniak

  upamiętnieni

  Franciszek Augustyniak
  (ok. 1914–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Marianna Banaszek

  upamiętnieni

  Marianna Banaszek
  (ok. 1893–1943)

  Upamiętniona 15 września 2020 roku w Markach.

 • Władysław Banaszek

  upamiętnieni

  Władysław Banaszek
  (ok. 1923–1943)

  Upamiętniony 15 września 2020 roku w Markach.

 • Stanisława Banaszek

  upamiętnieni

  Stanisława Banaszek
  (ok. 1926–1943)

  Upamiętniona 15 września 2020 roku w Markach.

 • Wacław Budziszewski

  upamiętnieni

  Wacław Budziszewski
  (1925–1943)

  Upamiętniony 22 września 2019 roku w Nurze.

 • Jadwiga Długoborska

  upamiętnieni

  Jadwiga Długoborska
  (1899–1944)

  Upamiętniona 29 czerwca 2019 roku w Ostrowi Mazowieckiej.

 • Józefa Dmoch

  upamiętnieni

  Józefa Dmoch
  (1898–1943)

  Upamiętniona 14 czerwca 2022 roku w Poświętnem

 • Józef Dmoch

  upamiętnieni

  Józef Dmoch
  (1896–1943)

  Upamiętniony 14 czerwca 2022 roku w Poświętnem

 • Piotr Domański

  upamiętnieni

  Piotr Domański
  (ok. 1867–1943)

  Upamiętniony 28 maja 2021 roku w Rzążewie.

 • Franciszek Domański

  upamiętnieni

  Franciszek Domański
  (ok. 1906–1943)

  Upamiętniony 28 maja 2021 roku w Rzążewie.

 • Antoni Domański

  upamiętnieni

  Antoni Domański
  (ok. 1912–1943)

  Upamiętniony 28 maja 2021 roku w Rzążewie.

 • Zygmunt Drgas

  upamiętnieni

  Zygmunt Drgas
  (1920–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Apolonia Gacoń

  upamiętnieni

  Apolonia Gacoń
  (1900–1943)

  Upamiętniona 22 czerwca 2022 roku w Brzostku

 • Stanisław Gacoń

  upamiętnieni

  Stanisław Gacoń
  (1902–1943)

  Upamiętniony 22 czerwca 2022 roku w Brzostku

 • Jan Gniduła

  upamiętnieni

  Jan Gniduła
  (1872–1942)

  Upamiętniony 29 września 2022 r. w Majdanie Nowym.

 • Katarzyna Grochowicz

  upamiętnieni

  Katarzyna Grochowicz

  Upamiętniona 8 października 2020 roku w Starym Lipowcu.

 • Jan Jantoń

  upamiętnieni

  Jan Jantoń
  (1911–1942)

  Upamiętniony 22 czerwca 2022 roku w Brzostku

 • Karolina Juszczykowska

  upamiętnieni

  Karolina Juszczykowska
  (1898–1945)

  Upamiętniona 22 września 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Katarzyna Kazak

  upamiętnieni

  Katarzyna Kazak
  (1877–1943)

  Upamiętniona 24 marca 2022 roku w Brzózie Królewskiej.

 • Sebastian Kazak

  upamiętnieni

  Sebastian Kazak
  (ok. 1870–1943)

  Upamiętniony 24 marca 2022 roku w Brzózie Królewskiej.

 • Antoni Kenigsman

  upamiętnieni

  Antoni Kenigsman

  Upamiętniony 2 lipca 2021 roku w Mikołajkach.

 • Franciszek Kierylak

  upamiętnieni

  Franciszek Kierylak
  (ok. 1884–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Piotr Kościelecki

  upamiętnieni

  Piotr Kościelecki
  (ok. 1882–1943)

  Upamiętniony 9 czerwca 2021 roku w Grądach-Woniecku.

 • Ewa Kotowska

  upamiętnieni

  Ewa Kotowska
  (ok. 1889–1943)

  Upamiętniona 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Stanisław Kotowski

  upamiętnieni

  Stanisław Kotowski
  (1918–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Józef Kotowski

  upamiętnieni

  Józef Kotowski
  (ok. 1887–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Katarzyna Kowal

  upamiętnieni

  Katarzyna Kowal
  (1897–1942)

  Upamiętniona w Majdanie Nowym 29 września 2022 r.

 • Józef Kowal

  upamiętnieni

  Józef Kowal
  (1926–1942)

  Upamiętniony 29 września 2022 r. w Majdanie Nowym.

 • Anna Kowalska

  upamiętnieni

  Anna Kowalska
  (ok. 1922–1942)

  Upamiętniona 21 czerwca 2023 r. za niezłomną postawę, która prawdopodobnie ocaliła życie trzem pomagającym jej Polkom.

 • Jan Kowalski

  upamiętnieni

  Jan Kowalski
  (1906–1943)

  Upamiętniony 14 czerwca 2022 roku w Poświętnem

 • Zofia Krasuska

  upamiętnieni

  Zofia Krasuska
  (ok. 1908–1943)

  Upamiętniona 19 czerwca 2020 roku w Tworkach.

 • Feliks Bogusław Krasuski

  upamiętnieni

  Feliks Bogusław Krasuski
  (ok. 1937–1943)

  Upamiętniony 19 czerwca 2020 roku w Tworkach.

 • Władysława Krysiewicz

  upamiętnieni

  Władysława Krysiewicz
  (ok. 1907–1943)

  Upamiętniona 6 października 2019 roku w Waniewie.

 • Stanisław Krysiewicz

  upamiętnieni

  Stanisław Krysiewicz
  (ok. 1908–1943)

  Upamiętniony 6 października 2019 roku w Waniewie.

 • Bolesław Książek

  upamiętnieni

  Bolesław Książek
  (1899–1943)

  Upamiętniony 25 czerwca 2021 roku w Olesin.

 • Zofia Kur

  upamiętnieni

  Zofia Kur
  (1900–1943)

  W czerwcu 1943 roku do gospodarstwa Zofii Kur przyszli trzej Żydzi. Uciekli oni z jednego z obozów pracy zlokalizowanych w Mińsku Mazowieckim i poprosili o schronienie. Byli to Lejzor Matuszewski, Berek Szafir oraz nieznany z imienia i nazwiska mężczyzna.

 • Aleksander Kur

  upamiętnieni

  Aleksander Kur
  (1925–1943)

  W czerwcu 1943 roku do gospodarstwa Zofii Kur, matki Aleksandra, przyszli trzej Żydzi. Uciekli oni z jednego z obozów pracy w Mińsku Mazowieckim. Poprosili o schronienie. Byli to Lejzor Matuszewski, Berek Szafir oraz nieznany z imienia i nazwiska mężczyzna

 • Franciszek Kusiak

  upamiętnieni

  Franciszek Kusiak
  (ok. 1937–1943)

  Upamiętniony 8 października 2020 roku w Starym Lipowcu.

 • Roman Kusiak (?–1943)

  upamiętnieni

  Roman Kusiak (?–1943)

  Upamiętniony 8 października 2020 roku w Starym Lipowcu.

 • Anastazja Kusiak (?–1943)

  upamiętnieni

  Anastazja Kusiak (?–1943)

  Upamiętniona 8 października 2020 roku w Starym Lipowcu.

 • Piotr Leszczyński

  upamiętnieni

  Piotr Leszczyński
  (ok. 1891–1943)

  Upamiętniony 9 czerwca 2019 roku w miejscowości Poręba-Kocęby.

 • Apolonia Likos

  upamiętnieni

  Apolonia Likos
  (1904–1943)

  Upamiętniona 30 września 2021 roku w Opoce Dużej.

 • Piotr Likos

  upamiętnieni

  Piotr Likos
  (1900–1943)

  Upamiętniony 30 września 2021 roku w Opoce Dużej.

 • Marianna Lubkiewicz

  upamiętnieni

  Marianna Lubkiewicz
  (1899–1943)

  Upamiętniona 24 marca 2019 roku w Sadownem.

 • Stefan Lubkiewicz

  upamiętnieni

  Stefan Lubkiewicz
  (1919–1943)

  Upamiętniony 24 marca 2019 roku w Sadownem.

 • Leon Lubkiewicz

  upamiętnieni

  Leon Lubkiewicz
  (1884–1943)

  Upamiętniony 24 marca 2019 roku w Sadownem.

 • Marianna Łubiarz

  upamiętnieni

  Marianna Łubiarz
  (1866–1942)

  Upamiętniona 29 września 2022 r. w Majdanie Nowym.

 • Anastazja Łubiarz

  upamiętnieni

  Anastazja Łubiarz
  (1899–1942)

  Upamiętniona 29 września 2022 r. w Majdanie Nowym.

 • Jan Maletka

  upamiętnieni

  Jan Maletka
  (ok. 1921–1942)

  Upamiętniony 25 listopada 2021 roku we wsi Treblinka.

 • Katarzyna Margol

  upamiętnieni

  Katarzyna Margol
  (1897–1942)

  Upamiętniona 29 września 2022 r. w Majdanie Nowym.

 • Władysław Muchowski

  upamiętnieni

  Władysław Muchowski
  (1892–1943)

  Władysław Muchowski został zamordowany, za pomoc Żydom, podczas pokazowej egzekucji zorganizowanej przez Niemców w złotopolickim lesie 21 listopada 1943 roku.

 • Aniela Nizioł

  upamiętnieni

  Aniela Nizioł
  (1889–1942)

  Aniela Nizioł, upamiętniona 3 grudnia 2023 r. w Łańcucie, jedna z pierwszych ofiar niemieckich represji za pomoc Żydom na tym terenie. Ona sama, jak i ukrywana przez nią żydowska rodzina Wolkenfeldów, zginęli z rąk Josepha Kokota – oprawcy rodziny Ulmów.

 • Marian Nowicki

  upamiętnieni

  Marian Nowicki
  (ok. 1914–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Leokadia Piątkowska

  upamiętnieni

  Leokadia Piątkowska
  (1883–1944)

  Upamiętniona 26 października 2021 roku w Węgrowie.

 • Stanisław Piwko

  upamiętnieni

  Stanisław Piwko
  (ok. 1913–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Julianna Postek

  upamiętnieni

  Julianna Postek
  (1891–1943)

  Upamiętniona 30 czerwca 2019 roku w Stoczku.

 • Stanisław Postek

  upamiętnieni

  Stanisław Postek
  (ok. 1883–1944)

  Upamiętniony 30 czerwca 2019 roku w Stoczku.

 • Wacław Postek (?–?)

  upamiętnieni

  Wacław Postek (?–?)

  Upamiętniony 30 czerwca 2019 roku w Stoczku.

 • Henryk Postek (?–?)

  upamiętnieni

  Henryk Postek (?–?)

  Upamiętniony 30 czerwca 2019 roku w Stoczku.

 • Józef Pruchniewicz

  upamiętnieni

  Józef Pruchniewicz
  (1887–1944)

  Upamiętniony 23 marca 2021 roku w Bieczu.

 • Antoni Prusiński

  upamiętnieni

  Antoni Prusiński
  (ok. 1910–1943)

  Upamiętniony 9 czerwca 2019 roku w miejscowości Poręba-Kocęby.

 • Kazimierz Przekora

  upamiętnieni

  Kazimierz Przekora
  (1900–1943)

  Upamiętniony 26 kwietnia 2022 roku w Hucie Mińskiej.

 • Lucyna Radziejowska

  upamiętnieni

  Lucyna Radziejowska
  (1899–1944)

  Upamiętniona 29 czerwca 2019 roku w Ostrowi Mazowieckiej.

 • Katarzyna Rybak (?–1943)

  upamiętnieni

  Katarzyna Rybak (?–1943)

  Upamiętniona 8 października 2020 roku w Starym Lipowcu.

 • Marianna Sianiarska

  upamiętnieni

  Marianna Sianiarska
  (1901–1944)

  Upamiętniona 10 marca 2024 r. we wsi Lutkówka (województwo mazowieckie), razem z mężem i dziećmi.

 • Irena Siniarska

  upamiętnieni

  Irena Siniarska
  (1935–1944)

  Upamiętniona 10 marca 2024 r. we wsi Lutkówka (województwo mazowieckie).

 • Stanisław Siniarski

  upamiętnieni

  Stanisław Siniarski
  (1899–1944)

  Upamiętniony 10 marca 2024 r. we wsi Lutkówka (województwo mazowieckie), razem z żoną oraz dziećmi.

 • Marian Siniarski

  upamiętnieni

  Marian Siniarski
  (1928–1944)

  Upamiętniony 10 marca 2024 r. we wsi Lutkówka (województwo mazowieckie).

 • Edward Siniarski

  upamiętnieni

  Edward Siniarski
  (1936–1944)

  Upamiętniony 10 marca 2024 r. we wsi Lutkówka (województwo mazowieckie).

 • Jan Siwiński

  upamiętnieni

  Jan Siwiński
  (ok. 1887–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Aleksandra Skłodowska

  upamiętnieni

  Aleksandra Skłodowska
  (1862–1944)

  Upamiętniona 16 czerwca 2019 roku w Skłodach-Piotrowicach.

 • Hieronim Skłodowski

  upamiętnieni

  Hieronim Skłodowski
  (1905–1944)

  Upamiętniony 16 czerwca 2019 roku w Skłodach-Piotrowicach.

 • Józef Sowa

  upamiętnieni

  Józef Sowa
  (1902–1943)

  Upamiętniony 16 czerwca 2020 roku w Wierzchowisku.

 • Franciszka Sowa

  upamiętnieni

  Franciszka Sowa
  (1907–1943)

  Upamiętniona 16 czerwca 2020 roku w Wierzchowisku.

 • Michał Stasiuk

  upamiętnieni

  Michał Stasiuk
  (1890–1944)

  29 listopada 2022 roku, w Rzeszowie, Instytut Pileckiego upamiętnił Michała Stasiuka zamordowanego przez Niemców za to, że wraz z żoną Wiktorią i synem Michałem pomagał ukrywającym się w rzeszowskich podziemiach kilkudziesięciu Żydom.

 • Marianna Stradowska

  upamiętnieni

  Marianna Stradowska
  (1900–1943)

  Upamiętniona 15 września 2022 r. w Chmielniku.

 • Wacław Stradowski

  upamiętnieni

  Wacław Stradowski
  (1921–1943)

  Upamiętniony 15 września 2022 r. w Chmielniku.

 • Kazimierz Szabat

  upamiętnieni

  Kazimierz Szabat
  (1902–1942)

  Upamiętniony 29 września 2022 r. w Majdanie Nowym.

 • Stanisława Trzcińska

  upamiętnieni

  Stanisława Trzcińska
  (1888–1943)

  Stanisława Trzcińska została zamordowa, za pomoc Żydom, podczas pokazowej egzekucji zorganizowanej przez Niemców w złotopolickim lesie 21 listopada 1943 roku.

 • Stefan Trzciński

  upamiętnieni

  Stefan Trzciński
  (1921–1943)

  Stefan Trzciński został zamordowany za pomoc Żydom podczas pokazowej egzekucji zorganizowanej przez Niemców w złotopolickim lesie 21 listopada 1943 roku.

 • Józef, Wiktoria, Antoni, Władysław, Barbara, Franciszek, Maria, Stanisława, nienarodzone dziecko (unborn baby) Ulma

  upamiętnieni

  Józef, Wiktoria, Antoni, Władysław, Barbara, Franciszek, Maria, Stanisława, nienarodzone dziecko (unborn baby) Ulma

  Śmierć szesnastu osób, w tym siedmiorga dzieci, wstrząsnęła całą okolicą. Przez lata historia Ulmów stała się nie tylko częścią lokalnej pamięci, lecz także symbolem śmierci za pomoc Żydom.

 • Zygmunt Uziębło

  upamiętnieni

  Zygmunt Uziębło
  (ok. 1924–1943)

  Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Aleksandra Wiktorzak

  upamiętnieni

  Aleksandra Wiktorzak
  (ok. 1883–1943)

  Upamiętniona 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

 • Jan Zaręba (?–1943)

  upamiętnieni

  Jan Zaręba (?–1943)

  Upamiętniony 8 października 2020 roku w Starym Lipowcu.

 • Mieczysław Żemojtel

  upamiętnieni

  Mieczysław Żemojtel
  (1898–1943)

  Mieczysław Żemojtel został zamordowany za pomoc Żydówce Annie Kowalskiej, którą wraz z bratem przyjął pod swój dach.