Polityka prywatności - Instytut Pileckiego

}

Dokument zawiera zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, zwanego Instytutem Pileckiego.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych w sposób opisany poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, zwanego Instytutem Pileckiego (dalej: Serwis)

 1. Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17 (00-372), instytut badawczy wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000713483, posiadający NIP 5252735962, REGON 369236544.

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 5. Dane osobowe użytkowników serwisu www.instytutpileckiego.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 6. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

 7. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu lub kontaktując się na adres iodo@instytutpileckiego.pl

 8. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzonie informacji w formularzu,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 9. Korzystanie z udostępnionej formy kontaktu w drodze formularza wymaga przekazania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres email. Dane osobowe zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

 10. Użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych orz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub ich usunięcia.

 11. Serwis wykorzystuje jako narzędzie komunikacyjne protokół SSL (Secure Socket Layer).

 12. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy działać niepoprawnie.

 13. Podczas wizyty użytkownika na stronie Instytutu serwery zbierają następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Ponadto gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stronę takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. W procesie analizy tych danych wykorzystywane są rozwiązania zewnętrznych dostawców: Google Analitics oraz PIWIK. Niniejsze informacje mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu profilu demograficznego naszych użytkowników oraz tworzeniu statystyk odwiedzin i sposobu korzystania ze strony Instytutu.
  Ze szczegółami prosimy zapoznać się na stronach http://piwik.org/faq/ oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

 14. Kliknięcie w link umieszczony na stronie Instytutu spowoduje przeniesienie użytkownika na inną witrynę internetową. Za politykę prywatności stron, do których odnośniki umieszczone są na stronie Instytutu odpowiadają administratorzy tych stron. Instytut odpowiada jedynie za dane zbierane na zarządzanej przez niego stronie internetowej.

 15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej wersji w tym samym miejscu na stronie.

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu informacyjnego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. 
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  • listownie na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
   2. wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
 4. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania kontaktu do konkretnej usługi Serwisu:
   1. subskrypcji newslettera,
   2. możliwość komentowania poszczególnych artykułów, wydarzeń,
   3. udziału w konkursach, ankietach, zapisy na wydarzenia,
   4. korzystanie ze skrzynki e-mail.
 5. W przypadkach opisanych w pkt 3, Administrator może przetwarzać następujące Pani/Pana dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. nick,
   3. numer telefonu,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. adres zamieszkania,
   6. data urodzenia.
 6. Ponadto ma Pani/Pan możliwość wyrażenie zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 7. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 9. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, a w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.