Klauzula informacyjna - Instytut Pileckiego

}

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu informacyjnego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. 
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  • listownie na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
   2. wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
 4. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania kontaktu do konkretnej usługi Serwisu:
   1. subskrypcji newslettera,
   2. możliwość komentowania poszczególnych artykułów, wydarzeń,
   3. udziału w konkursach, ankietach, zapisy na wydarzenia,
   4. korzystanie ze skrzynki e-mail.
 5. W przypadkach opisanych w pkt 3, Administrator może przetwarzać następujące Pani/Pana dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. nick,
   3. numer telefonu,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. adres zamieszkania,
   6. data urodzenia.
 6. Ponadto ma Pani/Pan możliwość wyrażenie zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 7. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 9. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, a w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.