Deklaracja dostępności - Instytut Pileckiego

Instytut Pileckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://instytutpileckiego.pl/pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.02.20
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.12.20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Serwis spełnia wymagania WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.02.09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Niezgodzka, k.niezgodzka@instytutpileckiego.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 600 902 918. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Foksal 17 w Warszawie:

Wejście do budynku znajduje się w bramie wjazdowej od ul Foksal. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90-170 cm do klatki schodowej są umieszczone na wysokości 6 cm (1 stopień). Przycisk domofonu oznakowany logo oraz nazwą „Instytut Pileckiego” znajduje się na wysokości 160 cm, na prawo od drzwi. Na elewacji, od strony ul. Foksal, przy wejściu znajduje się tabliczka z nazwą i logo Instytutu Pileckiego.

Siedziba znajduje się na 4. i 5. kondygnacji nadziemnej budynku. Schody zaczynają się na poziomie wejścia do klatki schodowej. Jest winda – wejście znajduje się 42 cm (2 schodki) poniżej poziomu wejścia do klatki schodowej. Winda (wymiary podstawy 90 x 120 cm; wejście do windy – 79 cm szerokości) dojeżdża do każdej kondygnacji nadziemnej budynku. Poziom wejścia do windy oraz poziom wejścia do klatki schodowej łączy stała pochylnia metalowa.

Na 3 piętrze (4 kondygnacji) – poziom wejścia do Sekretariatu Instytucji – jest domofon. Znajduje się na wysokości 135 cm. Pokoje są połączone korytarzami o szerokości nie mniejszej niż 160 cm na 3. piętrze (4 kondygnacja) i 90 cm na 4 piętrze (5. kondygnacja). Wejścia do pokoi oraz toalet mają szerokość 85 cm (3 piętro) oraz 70 cm (4 piętro). Na obu kondygnacjach nie ma progów. Toalety nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych. Miejsce przeznaczone do parkowania osób niepełnosprawnych znajduje się po przeciwnej stronie ulicy, przy wejściu do budynku pod adresem Foksal 18. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Jest dostęp do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.

W najbliższych latach Instytut Pileckiego planuje remont 4. piętra obejmujący dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

2. Siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Stawki 2 w Warszawie:

Główna siedziba Instytutu, w której mieści się sekretariat instytucji, znajduje się przy ul. Foksal 17. W wieżowcu Intraco, znajdującym się przy ul. Stawki 2, Instytut wynajmuje przestrzeń do pracy dla części pracowników, na czas remontu siedziby przy ul. Siennej 82. Do tej siedziby zapraszamy po ówczesnym umówieniu się z pracownikiem Instytutu.

Wejście do budynku, w związku z budową Intraco Prime, jest aktualnie utrudnione i znajduje się po południowej stronie wieżowca (od ulicy Gen. W. Andersa). Do budynku prowadzą dwie pary drzwi automatycznych przystosowanych do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku znajduje się recepcja, windy, ciąg komunikacyjny oraz jedyna toaleta dla osób poruszających się na wózkach. W recepcji można uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku. Od wejścia do wind nie występują żadne schodki, wzniesienia, czy przeszkody. Aby dostać się do wind, należy przejść przez bramki obrotowe lub też bramki rozsuwane przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Celem otrzymania dostępu do bramek windy należy zgłosić się do stanowiska ochrony budynku i podać cel wizyty w budynku.

Przycisk służący do przywołania windy znajduje się na wysokości 112 cm, natomiast przycisk odsyłający windę na piętro 35. mieści się w panelu kierującym windą na wysokości 118 cm. W windach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Siedziba Instytutu zajmuje całe piętro 35 oraz trzy pomieszczenia biurowe na piętrze 24. Głównym szlakiem komunikacji są windy, pomimo iż budynek posiada schody, pełnią one tylko i wyłącznie funkcję ewakuacyjną. Celem dostania się do pomieszczeń biurowych, po wjechaniu na hol windowy na 35 piętrze, należy zadzwonić w dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych od południowej strony.

Na 35. piętrze znajduje się recepcja Instytutu obsługująca gości oraz pracowników Instytutu. Pokoje są połączone korytarzami o szerokości 140 cm. Wejścia do poszczególnych pokojów oraz toalet mają szerokość 90 cm. Na obu piętrach nie ma progów. Toalety nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych. Miejsce przeznaczone do parkowania osób niepełnosprawnych znajduje się na płatnej strefie parkowania od ul. Stawki. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, po ówczesnym poinformowaniu ochrony budynku. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Na piętrze 35 i 24 jest dostęp do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.

 

3. Siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie:

Budynek tymczasowo zamknięty z powodu przygotowań do remontu. Miejsca pracy zostały przeniesione do tymczasowej siedziby, przestrzeni wynajmowanej w wieżowcu Intraco w Warszawie (ul. Stawki 2).

 

4. Siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. 3 Maja 49 w Augustowie:

Oddział Instytutu w Augustowie mieści się w budynku wolnostojącym, na parterze. Na teren posesji można dostać się przez furtkę (100 cm szerokości) lub przez bramę wjazdową (250 cm), którą pracownicy biura są w stanie otworzyć w każdej chwili. Siedziba nie jest wyposażona w domofon. Wejście do budynku znajduje się na dwustopniowym podniesieniu, które jest także wyposażone w podjazd z rączką. Do środka prowadzą dwie pary dwuskrzydłowych drzwi (200 cm przy pełnym otwarciu).

Sekretariat biura znajduje się bezpośrednio w korytarzu, po lewej stronie od wejścia do budynku. Do sekretariatu ani do jakichkolwiek innych pomieszczeń w biurze nie prowadzą żadne schody – przestrzeń jest płaska, wyłożona wykładziną. Drzwi prowadzące do pokoi biurowych mają szerokość 100 cm. Korytarz w najwęższym miejscu ma szerokość 100 cm.

Toaleta jest dostosowana do użytku osób niepełnosprawnych. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.