Aktualność

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

01.10.2021

Informujemy o rekrutacji na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 01.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.10.2021 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia kultury, historia Europy, historia XX wieku

 

Podstawowe wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora z nauk humanistycznych, dyscyplina historia.
 2. Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu Pileckiego.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie historii.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca m.in. na samodzielne pisanie tekstów naukowych.
 5. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
 6. Predyspozycje do pracy zespołowej.
 7. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Wyrażenie gotowości do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Co najmniej dobra znajomość drugiego języka obcego w stopniu umożliwiającym samodzielne wygłaszanie referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych.
 3. Odbyte staże, stypendia lub inne formy naukowej aktywności w jednostkach naukowych za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 5. Wykaz publikacji;
 6. Opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata/ki i jego/jej predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej.
 7. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego;
 8. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych o następującej treści stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

w terminie do dnia 17.10.2021 r. do godziny 24.00.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata.

2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Planowana data zatrudnienia: listopad 2021 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące  funkcjonowania  i  działalności  Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl

 


 

Załącznik – RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. Kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także