Gospodarka w mikroskali | konferencja - Instytut Pileckiego

}

konferencja

22.11.2022 (WT) 09.00

Gospodarka w mikroskali | konferencja

OBnT Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w kolejnej części cyklu konferencji naukowych „Gospodarka w mikroskali”. Edycja 2022 r. odbędzie się pod tytułem „Ziemie polskie pod podwójną okupacją 1939-1946”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca.

Celem konferencji będzie ukazanie na przykładzie case study, w jaki sposób polityka gospodarcza państw totalitarnych okupujących ziemie polskie w latach 1939-1946 wpływała na ówczesne życie codzienne oraz funkcjonowanie aparatu gospodarczego. Zakres chronologiczny konferencji obejmuje okres okupacji ziem polskich: niemieckiej 1939-1945 oraz sowieckiej 1939-1941 i 1944-1946. Zakres terytorialny tematów poruszanych na konferencji będzie obejmował ziemie polskie w granicach z 1 września 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem województw wschodnich. Wśród tematów, które zostaną poruszone w ramach konferencji, znajdą się dzieje społeczności lokalnych, instytucji i przedsiębiorstw, a także biografistyka.

 

Proponowany przykładowy zakres tematów:

 • polityka gospodarcza Niemców na okupowanych terenach Polski jako narzędzie dyskryminacji – case study;  
 • polityka gospodarcza Sowietów na okupowanych terenach Polski jako narzędzie dyskryminacji – case study;
 • polityka sowiecka i niemiecka na terenie województw wschodnich – aspekty porównawcze;
 • własność prywatna obywateli polskich w polityce okupantów;
 • czarny rynek w okresie okupacji;
 • działalność polskich przedsiębiorstw w warunkach okupacji;
 • likwidacja sektora prywatnego pod okupacją sowiecką;
 • stosunek okupantów do własności komunalnej;
 • dzieje bankowości polskiej pod okupacjami;
 • kolektywizacja rolnictwa na ziemiach polskich zajętych przez Sowietów.

 

Informacje organizacyjne:

 • konferencja odbędzie się 22 listopada 2022 r. na platformie Zoom;
 • konferencja odbędzie się w języku polskim;
 • czas wystąpień – ok. 15-20 minut;
 • po konferencji autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do udziału w pracy nad tematycznym tomem studiów.

 

Procedura zgłoszeń

 • zgłoszenia na załączonym poniżej  formularzu powinny być wysyłane drogą mailową na adres: a.zawistowski@instytutupileckiego.pl
 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca 2022 r.;
 • informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przekazana do dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; email: iodo@instytutpileckiego.pl
 4. Dane osobowe uczestników konferencji naukowych będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konferencji naukowej.
 6. Uczestnikom konferencji naukowych, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, dane kontaktowe (mail, nr telefonu).
 8. Dane osobowe uczestników konferencji zostaną trwale usunięte 24 miesiące po konferencji.
 9. Uczestnikom konferencji naukowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konferencji naukowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konferencji naukowych nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konferencji naukowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zobacz także

 • Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  konferencja

  Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  We invite graduate students and postdoctoral scholars from all disciplines to submit proposals for papers regarding any aspect of totalitarianism, from a broad theoretical and historical perspective. The deadline for applications is 15.09.2022.

 • Czekamy na zgłoszenia do 17 lipca | Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego. Druga Edycja (2022)

  wokół książek

  Czekamy na zgłoszenia do 17 lipca | Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego. Druga Edycja (2022)

  Już po raz drugi Instytut Pileckiego wraz z partnerem, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ogłasza nabór zgłoszeń do Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego.

 • Festiwal LIPCOWI | Obchody 77. rocznicy Obławy Augustowskiej

  festiwal

  Festiwal LIPCOWI | Obchody 77. rocznicy Obławy Augustowskiej

  W ramach obchodów 77. rocznicy Obławy Augustowskiej Instytut Pileckiego zaprasza na wyjątkowy Festiwal LIPCOWI. Od 9 do 12 lipca mieszkańców Augustowa i Suwalszczyzny czeka szereg wydarzeń kulturalnych.