Wydarzenie

24.09 godz. 11.30

Oksfordzkie sparingi debatanckie on-line

Wracamy po wakacyjnej przerwie z oksfordzkimi sparingami debatanckimi on-line! Dla najaktywniejszych szkół i debatantów przewidzieliśmy specjalne nagrody i trofea.

W okresie od września 2020 roku do stycznia 2021 roku odbędzie się 8 sparingów debatanckich, po których uhonorujemy najaktywniejsze szkoły, nauczycieli i mówców.

 

SPARING 1

24 września 2020 roku odbędą się debaty nad tezą: Książki o polskiej historii pisane przez zachodnich autorów przynoszą więcej pożytku niż szkody

 

W projekcie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju; mogą też uczestniczyć zespoły koleżeńskie z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie biorą wtedy udziału w punktacji szkolnej.

Zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach sparingu odbędą się 3 debaty, w których może wziąć udział łącznie 6 drużyn, debatując z przeciwnikiem o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego:

  • drużyna początkująca - bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie)

  • drużyna średniozaawansowana - z pojedynczym doświadczeniem turniejowym

  • drużyna zaawansowana - drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym

Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia rozpoczynają się w momencie opublikowania na fb Instytutu Pileckiego informacji o rekrutacji i kończą w momencie zapełnienia 6 miejsc, wynikających z wymienionych wyżej kryteriów doboru drużyn. Ostateczną decyzję o łączeniu drużyn w pary i zakwalifikowaniu do danej kategorii podejmuje organizator w oparciu o doświadczenie i poziom edukacyjny drużyn, które się zgłoszą, kierując się zasadą łączenia drużyn na zbliżonym poziomie.

ZGŁOSZENIA

Mailowo na adres: k.kolbuszewska@instytutpileckiego.pl

Informacje, które należy przesłać: skład drużyny z informacją o doświadczeniu turniejowym każdego z uczestników, nazwę i poziom wiekowy szkoły/uczelni/organizacji, którą drużyna reprezentuje, imię i nazwisko opiekuna (o ile dotyczy)

Zakwalifikowani uczestnicy przed debatą na adres mailowy: k.kolbuszewska@instytutpileckiego.pl przesyłają zgody RODO i wizerunek podpisane osobiście bądź przez opiekuna prawnego


 

PUNKTACJA

Szkoły i uczelnie przez uczestnictwo w debatach zbierają punkty - udział reprezentacji szkoły w każdej debacie to 1 punkt, 3 najaktywniejsze szkoły (ale minimum 5 debat) w edycji dostają pakiet publikacji IP oraz certyfikat najaktywniejszej szkoły w projekcie AD VOCEM

Nauczyciele z tych szkół przygotowujący uczniów otrzymują statuetkę NAUCZYCIELA AD VOCEM

Każdy uczestnik (i nauczyciel) za każdą debatę otrzymuje certyfikat udziału

4 najaktywniejszych uczestników, którzy wzięli udział w największej liczbie debat (ale minimum 3) w edycji - otrzymuje statuetki DEBATANTA AD VOCEM

 

21 września 2020 roku odbędzie się krótkie spotkanie szkoleniowe wszystkich debatujących zespołów na platformie zoom.us w celu ustalenia technicznych zasad przebiegu debaty. Informacje o godzinach wszystkich spotkań zostaną przekazane zgłoszonym drużynom.

 

 

Zasady debaty oksfordzkiej on-line

1. Do przeprowadzenia debaty wykorzystywana jest platforma zoom.us.

2. W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.

3. Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.

4. Do udziału w debacie mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.

5. Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

6. O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 30 minut przed rozpoczęciem debaty.

7. Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

8. Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

9. Role mówców:

• 1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy

• 2 mówca – argumentacja

• 3 mówca – kontrargumentacja

• 4 mówca – podsumowanie

10. Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut.

11. Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 s wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.

12. Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:

• Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania).

• W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie.

• Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono.

• Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty

• Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem.

• Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

  • przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;

  • do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

13. Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

14. Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.