Wydarzenie

29.05 godz. 14.00

Górny Śląsk w przededniu i początkach II wojny światowej

Dr hab Grzegorz Bębnik (IPN Katowice) Grzegorz pokaże specyfikę Górnego Śląska i jej wpływ na historię regionu.

Górny Śląsk w przededniu i początkach II wojny światowej. Casus regionu pogranicznego

Górny Śląsk, rozumiany nie tylko jako przedwojenne województwo śląskie, lecz w kategoriach historyczno-geograficznych był zjawiskiem szczególnym tak w ramach II RP, jak i III Rzeszy. Specyfika ta bezpośrednio przekładała się na odmienny, aniżeli w innych regionach rozwój wydarzeń w ostatnich tygodniach pokoju i pierwszych dniach wojny. Do dziś towarzyszą temu liczne uproszczenia, nieporozumienia, czy wręcz zafałszowania, powstałe najczęściej wskutek prób wtłaczania górnośląskiej specyfiki w nieprzystające doń szablony.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Fot. Dożynki śląskie w Katowicach, 1934, Narodowe Archiwum Cyfrowe