Wydarzenie

08.05 godz. 12.00

Deportacje Polaków do Kazachstanu jako element sowieckich projektów „cywilizacyjnych” | Seminarium

Referenci na podstawie dokumentów z archiwów ukraińskich i kazachskich pokażą ekonomiczne aspekty zsyłek Polaków do Kazachstanu.

Deportacje Polaków w głąb ZSRR analizowane są głównie jako przykład czystek etnicznych. Taki punkt widzenia nie wyczerpuje jednak wieloaspektowości zagadnienia. Referenci na podstawie dokumentów z archiwów ukraińskich i kazachskich pokażą ekonomiczne aspekty zsyłek Polaków do Kazachstanu, gdzie Polacy byli wykorzystywani przy realizacji zapoczątkowanych jeszcze w okresie carskim wielkich projektów cywilizacyjnych związanych z „oswajaniem stepu”.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Wikimedia Commons