AD VOCEM - 6 edycja | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line - Instytut Pileckiego

AD VOCEM - 6 edycja | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line

Zapraszamy do udziału w 6. edycji Ad Vocem. Jest to projekt edukacyjny adresowany do nauczycieli, uczniów i studentów, polegający na organizacji sparingów debatanckich on-line w tematach związanych z historią i pamięcią o XX wieku.

AD VOCEM - debaty oksfordzkie on-line Instytutu Pileckiego

W okresie od października do grudnia 2022 roku odbędzie się 5 sparingów debatanckich.

W projekcie mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju. Dopuszczamy możliwość udziału zespołów koleżeńskich z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie będą one brać udziału w punktacji szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach każdego dnia sparingowego planujemy 3 debaty, a w każdej z debat wezmą udział 2 drużyny o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego

 • drużyna początkująca - bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie);
 • drużyna średniozaawansowana - z pojedynczym doświadczeniem turniejowym;
 • drużyna zaawansowana - drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym.


Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń! Rekrutacja rozpoczyna się w momencie opublikowania na stronie instytutpileckiego.pl ogłoszenia o rekrutacji i kończy w momencie zapełnienia 6 miejsc, wynikających z wymienionych wyżej kryteriów doboru drużyn. Liczba debat w sparingu może zostać zmniejszona w razie niewystarczającej ilości zgłoszeń lub zwiększona, w razie większej ilości zgłoszeń. O dodatkowych debatach poinformujemy uczestników w ciągu 48 godzin od zakończenia rekrutacji właściwej.

W ogłoszeniu podawana jest teza debaty.

Harmonogram rekrutacji i sparingów:

Otwarcie rekrutacji 26 września (pon) g. 18.00 | Sparing 10 października (pon)

Otwarcie rekrutacji 11 października (wt) g. 18.00 | Sparing 26 października (śr)

Otwarcie rekrutacji 27 października (czw) g. 18.00 | Sparing 7 listopada (pon)

Otwarcie rekrutacji 8 listopada (wt) g. 18.00 | Sparing 21 listopada (pon)

Otwarcie rekrutacji 22 listopada (wt) g. 18.00 | Sparing 5 grudnia (pon)

Dopuszcza się zmianę powyższych dat w szczególnych przypadkach w osobnym ogłoszeniu.

ZGŁOSZENIA

Mailowo na adres: advocem@instytutpileckiego.pl

Informacje, które należy przesłać: skład drużyny z informacją o doświadczeniu turniejowym każdego z uczestników, nazwę i poziom wiekowy szkoły/uczelni/organizacji, którą drużyna reprezentuje, imię i nazwisko opiekuna (o ile dotyczy).

Jedna instytucja może zgłosić do 2 drużyn w ramach jednego sparingu, przy czym preferowane będą zgłoszenia, w których zgłoszone drużyny są na różnych poziomach zaawansowania. W przypadku zgłaszania 2 drużyn należy wskazać kolejność kwalifikacji (1. lub 2.). Do sparingu kwalifikowane będą najpierw drużyny z numerem 1., tak by umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie szkół. Dopiero po połączeniu w pary wszystkich drużyn z numerem 1., będą kwalifikowane drużyny z numerem 2. zgodnie z zasadami kolejności zgłoszeń i doświadczenia.

W ramach jednego sparingu każdy mówca może debatować tylko raz. Niedopuszczalne jest zgłaszanie dwóch drużyn, w których występuje dwukrotnie ten sam mówca.

Zakwalifikowani uczestnicy przed debatą przesyłają zgody RODO i wizerunek podpisane osobiście bądź przez opiekuna prawnego.
Link do formularza >>>>>>


PUNKTACJA

Szkoły i uczelnie przez uczestnictwo w debatach zbierają punkty - udział reprezentacji szkoły w każdej debacie to 1 punkt. Trzy najaktywniejsze szkoły w edycji dostają pakiet publikacji IP oraz certyfikat najaktywniejszej szkoły w projekcie Ad Vocem.
Nauczyciele z tych szkół przygotowujący uczniów otrzymują statuetkę „Nauczyciel Ad Vocem”.
Każdy uczestnik i nauczyciel za każdą debatę otrzymuje certyfikat udziału.
Najaktywniejsi uczestnicy, którzy wzięli udział w 4 debatach w edycji - otrzymuje statuetki „Debatantki/Debatanta Ad Vocem”.

 

Zasady debaty oksfordzkiej on-line

1. Do przeprowadzenia debaty wykorzystywana jest platforma zoom.us.

2. W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.

3. Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.

4. Do udziału w debacie mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.

5. Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

6. O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 15 minut przed rozpoczęciem debaty.

7. Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. Czas 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

8. Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

9. Role mówców:
a) 1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy;
b) 2 mówca – argumentacja;
c) 3 mówca – kontrargumentacja;
d) 4 mówca – podsumowanie.

10. Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut, z wyjątkiem poziomu zaawansowanego, gdzie limit czasu zwiększony jest do 5 minut.

11. Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 sekund wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.

12. Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:
a) Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania).
b) W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie.
c) Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono.
d) Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty.
e) Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem.
f) Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

 • przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;
 • do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

13. Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

14. Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.

Regulamin projektu wraz z oświadczeniami poniżej.

Wydarzenia

 • Rekrutacja do 5. sparingu on-line Ad Vocem

  Wydarzenie

  Rekrutacja do 5. sparingu on-line Ad Vocem

  Zapraszamy do udziału w sparingu, który odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia. Uczestnicy będą debatowali nad tezą: „Jako intelektualista żyjący w Polsce w 1975 roku podpisałbym tzw. List 59".

 • Rekrutacja do 4. sparingu on-line Ad Vocem

  edukacja

  Rekrutacja do 4. sparingu on-line Ad Vocem

  Zapraszamy do udziału w sparingu, który odbędzie się w poniedziałek 21 listopada. Uczestnicy będą debatowali nad tezą: „Do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku bardziej przyczyniły się działania dyplomatyczne niż zbrojne".

 • Rekrutacja do 3. sparingu on-line Ad Vocem

  Wydarzenie

  Rekrutacja do 3. sparingu on-line Ad Vocem

  Zapraszamy do udziału w sparingu, który odbędzie się w poniedziałek 7 listopada. Uczestnicy będą debatowali nad tezą: „Lepszym rozwiązaniem dla Polski byłby stanowczy opór opozycji względem władz PRL niż kompromis z 1989 roku".

 • Rekrutacja do 2. sparingu on-line Ad Vocem

  Wydarzenie

  Rekrutacja do 2. sparingu on-line Ad Vocem

  Zapraszamy do udziału w sparingu, który odbędzie się w środę 26 października. Uczestnicy będą debatowali nad tezą: „Jako lokalny partyzant, który przeżył Obławę Augustowską, wolałbym przenieść się w inny rejon kraju, niż pozostać na miejscu".