Wydarzenie

01.02

AD VOCEM - 3 edycja | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line

W ramach III edycji projektu „Ad vocem” Debaty Instytutu Pileckiego zapraszamy do spotkań on-line w formacie debaty oksfordzkiej. W okresie od lutego do maja 2021 roku, z wykorzystaniem platformy Zoom.us, odbędzie się 7 sparingów debatanckich.

W projekcie mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju. Dopuszczamy możliwość udziału zespołów koleżeńskich z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie będą one brać udziału w punktacji szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach każdego „dnia sparingowego” odbędą się co najmniej 3 debaty, a w każdej z debat wezmą udział 2 drużyny o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego: 

  • drużyna początkująca - bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie);
  • drużyna średniozaawansowana - z pojedynczym doświadczeniem turniejowym;
  • drużyna zaawansowana - drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym.

Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń! Nabór rozpoczyna się w momencie opublikowania na stronie instytutpileckiego.pl informacji o rekrutacji i kończy w momencie zapełnienia 6 miejsc, wynikających z wymienionych wyżej kryteriów doboru drużyn.

Organizator może zwiększyć liczbę debat oraz podzielić jeden dzień sparingowy na dni, jeśli spłynie wystarczająca liczba zgłoszeń. Wówczas przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca na tych samych zasadach, a jej wyniki zostaną ogłoszone do 48 godzin po zakończeniu pierwszej rekrutacji. 

Każda instytucja może zgłosić dwie drużyny; w tym przypadku należy wskazać kolejność kwalifikacji (1. lub 2.). Do sparingu kwalifikowane będą najpierw drużyny z numerem 1., aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie szkół. Dopiero po połączeniu w pary wszystkich drużyn z numerem 1., będą kwalifikowane drużyny z numerem 2., zgodnie z zasadami kolejności zgłoszeń i doświadczenia.

Ostateczną decyzję o łączeniu drużyn w pary i zakwalifikowaniu do danej kategorii podejmuje organizator, w oparciu o doświadczenie i poziom edukacyjny drużyn, kierując się zasadą łączenia drużyn na zbliżonym poziomie.

 

ZGŁOSZENIA

Mailowo na adres: advocem@instytutpileckiego.pl

Informacje, które należy przesłać: skład drużyny z informacją o doświadczeniu turniejowym każdego z uczestników, nazwę i poziom wiekowy szkoły/uczelni/organizacji, którą drużyna reprezentuje, imię i nazwisko opiekuna (o ile dotyczy).

Zakwalifikowani uczestnicy przed debatą przesyłają zgody RODO i wizerunek podpisane osobiście bądź przez opiekuna prawnego. Link do formularza: https://forms.gle/dGeLSC4KtH38H8yN8

 

PUNKTACJA

Wśród uczestników debatujących na poziomie zaawansowanym (którzy wezmą udział w min. 3 debatach) będzie prowadzony „ranking mówców” (na podstawie średniej ocen sędziowskich danego mówcy). Dwóch uczestników, z dwóch różnych drużyn uplasowanych najwyżej w rankingu, weźmie udział w „pojedynku najlepszych mówców” w formacie debaty wzorowanej na debacie Lincoln-Douglas. 

Szkoły i uczelnie przez uczestnictwo w debatach zbierają punkty - udział reprezentacji szkoły w każdej debacie to 1 punkt. Trzy najaktywniejsze szkoły (minimum 5 debat) w edycji dostają pakiet publikacji IP oraz certyfikat najaktywniejszej szkoły w projekcie AD VOCEM.

Nauczyciele z tych szkół przygotowujący uczniów otrzymują statuetkę NAUCZYCIELA AD VOCEM.

Każdy uczestnik (i nauczyciel) za każdą debatę otrzymuje certyfikat udziału.

Czterech najaktywniejszych uczestników, którzy wzięli udział w największej liczbie debat w edycji (ale minimum w 3)  - otrzymuje statuetki DEBATANTA AD VOCEM.

 

Zasady debaty oksfordzkiej on-line

1.      Do przeprowadzenia debaty wykorzystywana jest platforma zoom.us.

2.      W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.

3.      Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.

4.      Do udziału w debacie mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.

5.      Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

6.      O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 15 minut przed rozpoczęciem debaty.

7.      Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. Czas 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

8.      Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

9.      Role mówców:

•    1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy;

•    2 mówca – argumentacja;

•    3 mówca – kontrargumentacja;

•    4 mówca – podsumowanie.

10.   Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut.

11.   Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 sekund wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.

12.   Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:

•    Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania).

•    W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie.

•    Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono.

•    Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty.

•    Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem.

•    Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

- przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;

- do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

13.   Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

14.   Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.

Tu znajdziesz dokumenty (kliknij), które należy wypełnić przy rekrutacji do projektu AD VOCEM.

 


Zachęcamy również do zapoznania się z webinarium „Od faktu historycznego do argumentu SExI” na temat poprawnej i skutecznej argumentacji w debatach historycznych, które poprowadził Jakub Kozłowski, wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, wieloletni tutor drużyn debatanckich i sędzia debat. 

Do pobrania