Wydarzenie

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)

Warszawa, 8 maja 2019 r.

Konkurs na stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 213) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na stypendia naukowe w projekcie badawczym:

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)

Przedmiotem konkursu jest 10 stypendiów naukowych przyznawanych na okres od lipca 2019 r. do maja 2021 r. (planowany początek projektu: 1 lipca 2019 r.).

Opis projektu

Celem projektu jest zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Podczas realizacji projektu zostaną uwzględnione wszystkie fazy Zagłady: gettoizacja, akcje likwidacyjne gett, ukrywanie się po tzw. aryjskiej stronie, a także pobyt w obozach i eksterminacja. Ukazane zostaną również stosunki polsko-żydowskie w omawianym okresie z uwzględnieniem niemieckich struktur administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa.

Wyłonieni przez Instytut stypendyści utworzą zespół badawczy pod kierownictwem dr Martyny Rusiniak-Karwat.

Poszukiwani są badacze zainteresowani następującymi tematami badawczymi/obszarami geograficznymi:

Temat 1. Żydzi w dystrykcie warszawskim (3 stypendia).

Temat 2. Żydzi w dystrykcie lubelskim (4 stypendia).

Temat 3. Żydzi w dystrykcie krakowskim (1 stypendium).

Temat 4. Żydzi w dystrykcie radomskim (2 stypendia).

Oferta stypendialna skierowana jest zarówno do młodych naukowców, jak i badaczy z większym doświadczeniem. Harmonogram projektu zakłada pełnowymiarowe zaangażowanie czasowe stypendysty w jego współrealizację, w tym oprócz prowadzenia badań naukowych udział w seminariach oraz konferencjach naukowych.

INFORMACJA O STYPENDIUM

 • Stypendium przyznawane jest w wysokości:
  - 3 000 zł netto miesięcznie osobom z tytułem magistra lub będącym w trakcie odbywania studiów doktoranckich,
  - 4 000 zł netto miesięcznie osobom ze stopniem naukowym doktora,
  - 5 000 zł netto osobom ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 24 miesięcy.
 • Okres realizacji projektu: od lipca 2019 do czerwca 2021 r.
 • Liczba stypendiów naukowych: 10.
 • Wyjazdy naukowe (miejsca i czas trwania) będą ustalane na bieżąco w ramach projektu. Instytut przeznaczy dodatkową kwotę na przeprowadzenie kwerend związanych z realizacją projektu.
 • Stypendysta zobowiązany będzie do uczestnictwa w cotygodniowych zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.

OPIS ZADAŃ

 • Przeprowadzenie kwerendy w polskich archiwach we współpracy z Archiwum Instytutu, pozyskiwanie źródeł, współudział w nagrywaniu relacji audio/video (oral history) z rozmów ze świadkami epoki.

 • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego.

 • Przygotowanie po pierwszym roku trwania projektu artykułu naukowego na uzgodniony z Instytutem temat oraz na koniec projektu – części monografii.
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
 • Uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu, w tym w konferencjach naukowych i seminariach organizowanych przez Instytut.

WYMAGANIA

Temat 1. Żydzi w dystrykcie warszawskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).

 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie warszawskim, funkcjonowaniem obozów zagłady.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

Temat 2. Żydzi w dystrykcie lubelskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie lubelskim, funkcjonowaniem obozów zagłady i karnych.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

Temat 3. Żydzi w dystrykcie krakowskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie krakowskim, funkcjonowaniem obozów zagłady i koncentracyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

Temat 4. Żydzi w dystrykcie radomskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie radomskim, funkcjonowaniem hasagów.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl do 2 czerwca 2019 r. do godz. 24.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule: „Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945). Temat 1 lub Temat 2, lub Temat 3, lub Temat 4”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. List motywacyjny.

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe w ramach projektu „Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)”.

 1. CV zawierające:
 • wykaz publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach oraz innych osiągnieć naukowych,
 • informacje o udziale w projektach naukowych i badawczych (wraz z tytułami projektów oraz nazwiskami ich kierowników),
 • informacje o uzyskanych stypendiach naukowych i językowych,
 • informacje o znajomości języków obcych (dodatkowym atutem będzie znajomość jidysz, hebrajskiego lub niemieckiego).
 1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich / zaświadczenia o planowanym ukończeniu studiów magisterskich w 2019 r. / dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów doktoranckich / dyplomu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
 2. Skan jednej–dwóch rekomendacji przekazanych przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Wybrany tekst lub publikację własnego autorstwa (raport, artykuł, rozdział pracy).
 4. Skan podpisanego oświadczenia o administratorze danych osobowych (załącznik nr 1).
 5. Skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2).

Ewentualne pytania bądź wątpliwości prosimy przesyłać na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl

Informacji telefonicznych udziela: Emilia Dziewiecka, tel. 882 354 827.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych, kompletnych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się pomiędzy 10 a 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Instytutu na ul. Foksal 17 w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 czerwca 2019 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej: instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej. Nie przewidujemy procedury odwoławczej.

Zobacz także