Biuletyn Informacji Publicznej

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych/społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia/nauki o polityce

DATA OGŁOSZENIA: 29.03.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2021 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia XX wieku, niemiecki obszar językowy, polityka zagraniczna Niemiec, historia stosunków polsko-niemieckich, polityka historyczna Niemiec

 

Podstawowe wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora z nauk humanistycznych/ społecznych, dyscyplina historia lub nauki o polityce.
 2. Udokumentowany dorobek z działalności naukowej tematycznie związanej z okresem będącym przedmiotem badań Instytutu Pileckiego, w szczególności historii krajów niemieckiego obszaru językowego w XX i XXI wieku, stosunków polsko-niemieckich, polityki zagranicznej i historycznej Niemiec.
 3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodne czytanie źródeł i literatury naukowej oraz udział w wydarzeniach naukowych.
 4. Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne wygłaszanie referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych.
 5. Doświadczenie dydaktyczne na uczelniach wyższych.
 6. Predyspozycje do pracy zespołowej.
 7. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy z instytucjami niemieckimi w realizacji projektów i grantów badawczych.
 2. Odbyte stypendia i/lub staże w niemieckich instytucjach naukowych/akademickich.
 3. Wyrażenie gotowości do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 5. Wykaz publikacji;
 6. Opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata/ki i jego/jej predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej.
 7. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
 6. Kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

w terminie do dnia 18.04.2021 r. do godziny 24.00.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata.

2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Planowana data zatrudnienia: maj 2021 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące  funkcjonowania  i  działalności  Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl