Rekrutujemy! | Kierownik Biura Prasowego

14 marca 2019

rekrutacja-850x350

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich.

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko 
Kierownika Biura Prasowego

Główne zadania:
– programowanie działalności Biura;
– zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Biura;
– przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Instytutu w trybie ustawy Prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej dot. udzielenia informacji nt. aktualnych prac Instytutu;
– opracowywanie we współpracy z innymi działami, redagowanie i dystrybuowanie komunikatów, oświadczeń, omawianie artykułów i wywiadów, sprostowań, wyjaśnień oraz innych informacji prasowych dotyczących działalności Instytutu;
– monitorowanie mediów krajowych i zagranicznych;
– opracowywanie, redagowanie i dystrybuowanie monitoringu mediów;
– utrzymywanie relacji z mediami oraz nawiązywanie nowych kontaktów;
– obsługa konferencji prasowych oraz innych spotkań z przedstawicielami mediów;
– zapewnianie optymalnej oprawy medialnej wydarzeń Instytutu;
– organizowanie akcji informacyjnych i projektów medialnych Instytutu;
– opracowywanie materiałów na potrzeby współpracy z mediami (informacje prasowe i artykuły o charakterze PR);
– praca nad materiałami promocyjnymi;
– współpraca z podwykonawcami i partnerami zewnętrznymi.

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia polska, historia);
– co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (zarządzanie projektami z zakresu public relations);
– umiejętności kierowania zespołem pracowników (poświadczone doświadczeniem);
– znajomości ustawy Prawo prasowe;
– znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
– doświadczenia we współpracy z dziennikarzami;
– wysokiej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolności zapobiegania konfliktom;
– umiejętności działania pod presją czasu;
– wysokiej odporności na stres;
–  dyspozycyjności;
– doświadczenia w przygotowywaniu materiałów prasowych;
– umiejętności pisania i redagowania tekstów;
– doświadczenia w organizowaniu konferencji prasowych;
– bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
– otwartości, inicjatywy i zdolności organizacyjnych.

Mile widziane:
– doświadczenie w realizacji projektów o tematyce historycznej i/lub kulturalnej;
– doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem;
– znajomość języka niemieckiego.

Co oferujemy:
– umowę o pracę;
– ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
– możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
– szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@instytutpileckiego.pl do 31 marca 2019 r. Prosimy o wpisaniu w tytule wiadomości „Rekrutacja – Kierownik Biura Prasowego”.

Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;

2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;

5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;

6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
  administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
  osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie
  uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
  po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl