Konkurs na stypendia kulturalne Instytutu Pileckiego

1 marca 2019

 

1-2

WARSZAWA, 1 MARCA 2019 R.

.

KONKURS NA STYPENDIA KULTURALNE
INSTYTUTU PILECKIEGO

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 213) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na stypendia kulturalne w projekcie:

.

[CLICK TO SEE IN ENGLISH]

.

EXERCISING MODERNITY

Przedmiotem konkursu jest pięć stypendiów kulturalnych w wysokości 1000 euro netto miesięcznie  na okres sześciu miesięcy. Realizacja stypendium zaplanowana jest od maja do grudnia 2019 r. a najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu to 1 maja 2019 r.

Stypendia przyznawane są na projekty:

 1. koncentrujące się wokół zagadnienia nowoczesności;
 2. dotykające zagadnienia nowoczesności w odniesieniu do historii, sztuki lub kultury polskiej XX wieku (mile
  widziane jest uwzględnienie również zagadnień z obszaru historii, sztuki lub kultury Niemiec i/lub Izraela);
 3. zawierające komponent badawczy – niezależnie od tego, czy proponowane działanie będzie projektem artystycznym, kuratorskim czy innym, ważne jest jego zakorzenienie w badaniach, aktualnym stanie wiedzy
  lub własnych poszukiwaniach w określonym obszarze (mogą to być działania w duchu art as research,
  practice as research,
  etc.);
 4. mające charakter interdyscyplinarny.

Projekt będzie realizowany pod kierunkiem Hanny Radziejowskiej – kuratorki, producentki oraz scenarzystki projektów kulturalnych i muzealniczych we współpracy z kuratorkami szkoły Aleksandry Janus, Małgorzaty Jędrzejczyk.

Oferta stypendialna skierowana jest do młodych twórców i/lub naukowców z obszaru humanistyki, którzy brali udział w projekcie Ćwiczenia nowoczesności – szkoła zorganizowanym w 2018 r. przez Instytut Pileckiego.

 

Informacja o stypendium:

 • Stypendium przyznawane jest w wysokości 1000 EUR netto miesięcznie na okres 6 miesięcy (z
  możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące w uzasadnionych przypadkach).
 • Okres realizacji projektu: od maja do grudnia 2019 r.
 • Liczba stypendiów: 5.
 • możliwość dodatkowego dofinansowania (w wysokości maksymalnie 500 EUR ) kosztów podróży i/lub
  noclegu na kwerendy badawcze i/lub artystyczne odbywane podczas okresu realizacji stypendium
 • stypendysta nie ma obowiązku przebywania w Warszawie w trakcie całego okresu realizacji stypendium
 • stypendysta ma obowiązek udziału w kilkudniowym seminarium organizowanymi przez Instytut
  Pileckiego dla innych stypendystów (termin podawany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem)

stypendysta ma obowiązek zaprezentowania wyników swojej pracy szerszej publiczności podczas wydarzenia podsumowującego stypendium w terminie maksymalnie 3 miesięcy od zakończenia okresu realizacji stypendium (dokładny termin, forma prezentacji i miejsce zostaną ustalone w ostatnim miesiącu realizacji stypendium wspólnie przez stypendystę i kierownika projektu).

Efektem stypendium może być m.in.:

 • praca artystyczna (w wersji ostatecznej lub roboczej) w formie umożliwiającej jej prezentację przed
  publicznością,
 • koncepcja wystawy,
 • artykuł naukowy lub raport z badań,
 • zarys publikacji wraz ze streszczeniami poszczególnych części lub rozdziałów,
 • dokumentacja interwencji społecznej wraz z opisem założeń działania i podsumowaniem.

Zgłoszenia:

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia w języku angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@exercisingmodernity.com do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule: „Stypendium kulturalne Ćwiczenie nowoczesności”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV i/lub portfolio

Prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendia kulturalne w ramach projektu „Ćwiczenie nowoczesności”.

 

 1. Opis projektu kulturalnego (od 10 000 do 15 000 znaków ze spacjami) wraz ze wskazaniem osób (max 2),
  z którymi stypendysta chce konsultować swoje badania i kwerendy artystyczne oraz miejsc, w których
  zamierza prowadzić swoje badania/kwerendy
 2. Harmonogram przebiegu stypendium, wraz z informacjami na temat planowanych  wyjazdów studyjnych
  i kwerend
 3. Skan co najmniej dwóch rekomendacji przekazanych przez instytucje naukowe, badawcze, kulturalne
  krajowe bądź zagraniczne) lub osoby prywatne.
 4. Skan podpisanego oświadczenia o administratorze danych osobowych [Załącznik nr 1 – pobierz]
 5. Skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [Załącznik nr 2 – pobierz]

Ewentualne pytania bądź wątpliwości prosimy przesyłać na adres: contact@exercisingmodernity.com

 

Rozstrzygniecie konkursu:

Konkurs będzie jednoetapowy. Komisja Konkursowa dokona oceny kandydatów na podstawie złożonych, kompletnych dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 kwietnia 2019 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej www.instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej. Nie przewidujemy procedury odwoławczej.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl