Aktualność

Rekrutacja | Specjalista ds. promocji i marketingu

07.01.2020

Poszukujemy pracownika, który będzie z nami współtworzyć strategię promocyjną instytutu.

Instytut Pileckiego to nowoczesna instytucja naukowa inicjująca projekty badawcze, wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski zarówno w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku. Wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii, upowszechniając wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko specjalisty do Działu Promocji i Marketingu

Główne zadania:

 • ­udział w tworzeniu i realizacji promocyjnych strategii instytutu mających na celu utrwalenie jego wizerunku w kraju i za granicą;
 • opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez instytut;
 • przygotowywanie niestandardowych działań promocyjnych;
 • zarządzanie kampaniami reklamowymi w sieci internetowej, w tym w mediach społecznościowych;
 • udział w targach (w kraju i za granicą), dbanie o wystrój stoiska, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz organizacja ich transportu;
 • współpraca z fotografami i ekipami filmowymi;
 • komunikacja wewnętrzna;
 • projektowanie linii graficznych lub wizualnych opraw wydarzeń promocyjnych;
 • analizowanie sytuacji na rynku przed rozpoczęciem kampanii promocyjnych w celu wybrania odpowiedniego rodzaju reklamy;
 • zarządzanie procesem realizacji produktów promocyjnych (ulotek, folderów, etc.);
 • reprezentowanie instytutu w działaniach promocyjnych i reklamowych;
 • rozpowszechnianie i promowanie działalności instytutu;
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Promocji i Marketingu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu, w szczególności z Biurem Prasowym oraz Działem Projektów;
 • prowadzenie bazy kontaktów oraz utrzymywanie stałych relacji z kluczowymi partnerami;
 • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
 • praca nad materiałami promocyjnymi;
 • współpraca z podwykonawcami i partnerami zewnętrznymi oraz czuwanie nad kolportażem materiałów promocyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: PR, reklama, marketing, filologia polska lub pokrewne);
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowisku samodzielnego specjalisty w obszarze marketingu, komunikacji i PR w agencji, firmie lub instytucji kultury;
 • znajomość rynku i dostępnych narzędzi promocyjnych oraz marketingowych;
 • doświadczenia w przygotowywaniu materiałów promocyjnych;
 • doświadczenia w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej przy wykorzystaniu  newslettera i doraźnego mailingu, a także za pomocą wydarzeń wewnętrznych dla pracowników;
 • doświadczenia w organizowaniu kampanii promocyjnych;
 • doświadczenia w promocji wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
 • doświadczenia w organizacji wydarzeń oraz w koordynacji udziału instytucji w branżowych wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria);
 • doświadczenia w przygotowaniu zlokalizowanych materiałów marketingowych oraz wsparcie przedstawicieli instytucji biorących udział w wydarzeniu;
 • doświadczenia w kreacji i projektowaniu materiałów marketingowych (broszury, ulotki, bannery, gadżety itp.) i przygotowaniu materiałów do druku lub wytworzenia.
 • doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi dostawcami w/w usług;
 • doświadczenia w zarządzaniu wizerunkiem marki, w tym dbanie o spójność marki w komunikacji zewnętrznej;
 • bardzo dobrej organizacji pracy i kreatywności;
 • umiejętności działania pod presją czasu i pracy w zespole;
 • wysokiej odporności na stres;
 • dyspozycyjności;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań;

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów o tematyce historycznej i/lub kulturalnej;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Prosimy  o  przesłanie  CV oraz listu motywacyjnego na adres promocja@instytutpileckiego.pl do 8 lutego 2020 r. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „Rekrutacja – Specjalista do Działu Promocji i Marketingu”.

Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.


Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także