Aktualność

Rekrutacja | Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych

21.11.2019

Ogłaszamy rekrutację na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych.

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Historia

DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.12.2019 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: kulturoznawstwo, filozofia kultury, film i teatr polski w XX wieku, polityka historyczna, pojęcie kultury narodowej i tożsamości narodowej.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Podstawowe wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych
 2. Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu Pileckiego
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie historii i kulturoznawstwa
 4. Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i niemieckiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów i wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych. Mile widziana znajomość innych języków obcych.
 5. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów naukowych w kraju i za granicą.
 7. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.
 8. Wyrażają gotowość do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Skan dyplomu uzyskania stopnia doktora
 4. Informacja dotycząca doświadczenia naukowego i prowadzonych badań
 5. Lista publikacji
 6. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy.
 7. Opinia co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata i jego predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej.
 8. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych. 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

 • w formie elektronicznej, na adres mailowy: rekrutacja@instytutpileckiego.pl
 • w formie papierowej, na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00 – 372 Warszawa

w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 16.00

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania  warunków  dotyczących  wykształcenia oraz  kwalifikacji  kandydata

2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data zatrudnienia: styczeń 2020 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

Materiały informacyjne  dotyczące  funkcjonowania  i  działalności  Instytutu Pileckiego dostępne są na  stronie  internetowej: www.instytutpileckiego.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności  i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także