Aktualność

Polski wiek XX. Nowe perspektywy | druga edycja projektu

21.11.2019

Już po raz drugi zapraszamy naukowców do przesyłania zgłoszeń projektów, które dotyczą nowych badań na temat polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku.

Instytut Pileckiego zachęca polskich badaczy reprezentujących różne dyscypliny do refleksji nad fundamentalnymi zagadnieniami XX-wiecznej historii Polski. W ramach półtorarocznego projektu powstaną prace, które podejmują wielorakie tematy: pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w dotychczasowych badaniach, niekiedy trudne i kontrowersyjne, często wymagające syntetycznego, porównawczego lub problemowego podejścia. Publikacje zostaną następnie wydane nakładem instytutu.

Celem projektu jest zainicjowanie nowych badań i prezentacja ich wyników w atrakcyjnej formie. Owocem pierwszej edycji programu jest pięć książek, które ukażą się w 2020 roku. Mając na uwadze powodzenie projektu, po raz kolejny chcemy umożliwić polskim naukowcom realizację ambitnych pomysłów, odkładanych często na później, ze względu na konieczność przeprowadzenia szerokiej kwerendy, a także pogłębione analizy. Zależy nam na książkach nie tylko rzetelnie udokumentowanych, w których stawiane są nowe pytania i proponowane oryginalne interpretacje. Pragniemy również, by publikacje te były ciekawie napisane i mogły zwrócić uwagę szerokiego grona odbiorców. Chcielibyśmy ponadto, aby głos polskiej humanistyki był obecny w światowej dyskusji o historii XX wieku. Z tego powodu planujemy przekład najlepszych prac na język angielski i ich wydanie za granicą.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Uwzględnimy także aplikacje kandydatów, będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską. 

Zapraszamy autorów do nadsyłania projektów, które będą stanowić punkt wyjścia do przygotowania  publikacji książkowych. Propozycje należy zgłaszać w ramach jednego lub kilku wymienionych poniżej obszarów badawczych.

I. PODEJŚCIE MIKROHISTORYCZNE: Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939–1945 (studia z historii lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich)

  1. Polska kultura w obliczu okupacji oraz stosunek Niemców i Sowietów do polskich instytucji i dóbr kultury.
  2. Terror niemiecki na polskiej wsi.
  3. Życie codzienne pod dwiema okupacjami.
  4. Polskie Państwo Podziemne na tle ruchu oporu w Europie.
  5. Postawy społeczne w trakcie niemieckiej i sowieckiej okupacji Polski.
  6. Powojenny system (nie)sprawiedliwości: próby rozliczenia zbrodni niemieckich w komunistycznej Polsce.
  7. Polskie powojnie: życie społeczne w Polsce po zakończeniu okupacji niemieckiej w latach 1944–1948.

II. PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE I SYNTETYZUJĄCE: polska myśl wobec XX wieku

  1. Myśl polityczna i prawna II RP wobec totalitaryzmów.
  2. Historiografia i myśl polityczna polskiej emigracji wojennej i powojennej wobec doświadczenia II wojny światowej i dyktatury komunistycznej.
  3. Między prawdą historyczną, propagandą i cenzurą: badania nad II wojną światową w okresie PRL.
  4. Doświadczenie XX wieku w literaturze, piśmiennictwie i sztuce polskiej.

III. PRZEKROJOWE SYNTEZY: Polskie doświadczenie totalitaryzmu i jego interpretacja w wymiarze europejskim lub globalnym

  1. Autorskie, całościowe (teoretyczne lub komparatystyczne) spojrzenia na kluczowe problemy badawcze związane z tematyką totalitaryzmów,  uwzględniające szczególne doświadczenie Polski i Polaków.

Do obowiązków uczestników projektu będą należeć:

– przygotowanie publikacji naukowej w formie książki, która zostanie wydana przez Instytut Pileckiego w języku polskim, a w wybranych przypadkach również w języku angielskim. Objętość książki powinna wynosić 10–15 arkuszy wydawniczych (400–600 tys. znaków), a jej ukończenie musi nastąpić w terminie 12–18 miesięcy od daty podpisania umowy, w zależności od założonego harmonogramu prac;

– terminowe przekazywanie kolejnych fragmentów ww. publikacji zgodnie z zaakceptowanym przez Instytut Pileckiego harmonogramem prac;

– prezentacja wyników swoich badań na seminariach naukowych.

Za udział w projekcie oferujemy wynagrodzenie w wysokości 25 tys. złotych brutto. Będzie ono wypłacane w transzach po przekazaniu kolejnych fragmentów książki oraz wzięciu udziału w seminariach.

Zgłoszenia do projektu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres noweperspektywy@instytutpileckiego.pl do 19 stycznia 2020 roku. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia w postaci formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator w ciągu trzech dni roboczych prześle potwierdzenie jego przyjęcia. W razie braku otrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny.

Do zgłoszenia należy dołączyć swoją jedną wybraną publikację w formacie PDF.

W przypadku doktorantów, należy również dołączyć do zgłoszenia jeden list rekomendacyjny od osoby znającej dorobek naukowy kandydata.

W procedurze oceny i wyboru propozycji, które zostaną zaklasyfikowane do udziału w projekcie, będą uczestniczyć doświadczeni naukowcy.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 marca 2020 roku.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć poniższą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

Zobacz także