Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych - Instytut Pileckiego

Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Oferty można składać do 16 stycznia 2023 r.

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Profesor lub profesor Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 23.12.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2023 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ziem północno-wschodnich współczesnej Polski; historia społeczna XX w., dzieje elit i inteligencji oraz grup społecznych

Podstawowe wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora z zakresu nauk humanistycznych, dyscyplina historia
 2. Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu Pileckiego, zwłaszcza w zakresie najnowszej historii Polski, historii społecznej, dziejów ziem północno-wschodnich współczesnej Polski, dziejów elit i inteligencji oraz grup społecznych.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w przedmiotowym zakresie potwierdzone dorobkiem w postaci punktowanych publikacji naukowych.
 4. Znajomość języka rosyjskiego, umożliwiająca pracę ze źródłami obcojęzycznymi
 5. Predyspozycje do pracy zespołowej, doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
 6. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowych
 2. Doświadczenie w zakresie „oral history”
 3. Odbyte staże, stypendia lub inne formy naukowej aktywności w jednostkach naukowych za granicą.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 5. Wykaz publikacji;
 6. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego;
 7. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych o treści stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. Udokumentowana znajomość języków obcych; dokumenty potwierdzające odbycie staży, realizację i pozyskiwanie projektów badawczych.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

w terminie do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00.

 

Kontakt ws. ogłoszenia: mailowo lub pod nr tel. 882 439 902.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. Ocena zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata.

2. Komisja, po dokonaniu oceny przedstawionych dokumentów może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Na rozmowę kwalifikacyjną mogą zostać zaproszeni tylko wybrani kandydaci. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

3. Rada Naukowa Instytutu opiniuje kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko naukowe.

 

Jeżeli Komisja konkursowa stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności  Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl

 

Załącznik – RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. Kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 

Zobacz także

 • NOWOŚĆ | Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie – rodach Gieysztorów oraz Mikulskich

  Aktualności

  NOWOŚĆ | Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie – rodach Gieysztorów oraz Mikulskich

  "Trzy pokolenia" to opowieść o świecie, który przemija właśnie bezpowrotnie. O przedwojennej inteligencji, starannie wykształconej, często pochodzącej z Kresów.

 • Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Aktualności

  Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Publikujemy wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane aplikacje a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 • Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualności

  Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 kwietnia 2023 r.

 • Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  Aktualności

  Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  We wstępie do książki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk pyta między innymi, czy program, w który wpisane jest dążenie do ustanowienie niemieckiego wpływu nad Europą Środkową za pomocą wytworzonego w Niemczech kodu kulturowego, odszedł w przeszłość?

 • Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Aktualności

  Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Piotr Madajczyk zaprasza nas w podróż, która pozwoli przyjrzeć się na nowo biografii Rafała Lemkina – polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który blisko 80 lat temu sformułował termin "genocyd".

 • Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Aktualności

  Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Aktualności

  Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Wystawa opowiada o osobach wyjętych spod prawa, zagrożonych donosem, mordowanych bez sądu – tylko dlatego, że pomagali tym, których okupanci uznali za „podludzi”.

 • Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

  Aktualności

  Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Aktualności

  Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Rok 2022 był kolejnym rokiem owocnej pracy naszych archiwistów. Ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę spora część naszych działań, zwłaszcza prowadzonych przez nasz oddział w Berlinie, miała na celu pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Dołącz do naszego zespołu! Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie dokumentów do 7 lutego do godziny 15:00.

 • Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Aktualności

  Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Już jest! Pierwsza premiera wydawnicza w 2023 roku – biografia Władysława Bieńkowskiego autorstwa dr Bartłomieja Kapicy.

 • Już dziś o godz. 14:00 transmisja z uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas!

  Aktualności

  Już dziś o godz. 14:00 transmisja z uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas!

  Zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystej gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas, nadawanych przez Prezydenta RP jako wyraz pamięci i wdzięczności osobom niosącym pomoc obywatelom polskim.