Aktualność

Open call | Ćwiczenie nowoczesności / Exercising modernity / Modernität üben / לתרגל מודרניזם

00.00.0000

Wiele pojęć opisuje dobro wspólne i to, co kolektywne czy współdzielone - w tegorocznej edycji Akademii Ćwiczenie nowoczesności rozmawiać będziemy o formach wspólnotowości

Academy
Ćwiczenie nowoczesności | Exercising modernity | Modernität üben |
לתרגל מודרניזם
Warsaw–Berlin–Tel Aviv
#2019: The Commons & Communities

Formy wspólnotowości to myśl przewodnia drugiej edycji polsko-niemiecko-izraelskiego projektu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben • לתרגלמודרניזם. Jego częścią jest Akademia Ćwiczenie nowoczesności organizowana przez Instytut Pileckiego w partnerstwie z Liebling House – The White City Center (Tel Awiw), Instytutem Polskim w Tel Awiwie oraz Muzeum Miasta Gdyni. Spotkania w ramach Akademii Ćwiczenie nowoczesności odbywać się będą jesienią 2019 roku w Tel Awiwie, Warszawie, Gdyni, Berlinie i Weimarze.

Wspólnota, wspólnotowość, the Commons – jest wiele pojęć opisujących dobro wspólne i to, co kolektywne czy współdzielone. Zagadnienia dotyczące relacji społecznych w XX wieku, opartych na wspólnej tożsamości (historycznej, religijnej, narodowej czy klasowej), wspólnych interesach czy potrzebach, ale też na sporach o to, co wspólne, otwierają przestrzeń do dyskusji i stawiania pytań o znaczenie i sens wspólnoty w kształtowaniu się nowoczesnych państw, miast czy społeczeństw.

Z jednej strony ostatnie stulecie było naznaczone próbami podporządkowywania życia pojedynczego człowieka ideologicznym interesom grupy, zacieraniem tego, co jednostkowe i osobne, a także wrogością wobec „innych”, „obcych”. Z  drugiej strony zaś to właśnie skupione wokół wspólnych wartości ruchy i ugrupowania społeczne czy wspólnoty polityczne potrafiły pokonywać systemy totalitarne, propagując ideę zachowywania równowagi pomiędzy tym, co odrębne, a tym, co wspólne. Zakorzenione w demokratycznych wartościach marzenie o nowoczesności skłaniało do unikania skrajności, w których absolutny punkt odniesienia dla świata polityki czy gospodarki stanowiłaby albo jednostka, albo grupa.

Jednocześnie teoria i praktyka demokratycznych państw w pierwszych dekadach XXI wieku, a także ich kultura pamięci, planowanie miast, ochrona środowiska, walka z ekstremizmami czy wyzwania globalizacji wyznaczają kolejny etap realizacji idei wspólnotowości, co wymaga nie tylko poszukiwania nowych możliwości jej wdrażania, lecz także weryfikacji założeń. Rośnie znaczenie dyskusji o różnych koncepcjach życia wspólnotowego i zamieszkiwania we wspólnocie. Zmiana sytuacji społecznej i stosunków międzyludzkich widoczna jest chociażby w procesie postępującej izolacji jednostek przy równoczesnym wyłanianiu się nowych modeli samoorganizacji, których powstawanie, zwłaszcza w dużych miastach, powodowane jest różnymi czynnikami, także ekonomicznymi, m.in. wzrostem cen nieruchomości. Przeobrażenia te inspirują współcześnie do dyskusji o alternatywnych formach zamieszkiwania, pracy i spędzania czasu wolnego. Z pojęciami the Commons czy „wspólnotowość” powiązać można również rozważania nad odmiennymi od naszego społeczno-ekonomicznego modelu relacjami międzyludzkimi oraz nad marzeniami o sprawiedliwym, egalitarnym świecie. Wszystkie te wątki wyznaczają ramy ideowe  zarówno dla historycznie rozumianej nowoczesności, jak i dla dzisiejszego sposobu myślenia o organizacji przestrzeni i życia społecznego.

Co „wspólnotowość” oznacza w różnych kontekstach geograficznych i politycznych? Jak dziś pojmujemy strukturę i tworzenie wspólnoty, a jak pojmowane były one w początkach XX wieku? Jakie były wyobrażenia o wspólnym życiu i przestrzeni wspólnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Co myślano wtedy o roli instytucji społecznych oraz o tym, jak mogą się w przyszłości rozwijać relacje międzyludzkie?

Zagadnienia te chcemy przeanalizować w ramach drugiej edycji polsko-niemiecko-izraelskiego projektu Akademia Ćwiczenie nowoczesności. W szczególności będziemy przyglądać się stosowanym dziś i dawniej formom wspólnego zamieszkiwania oraz nowym formom gospodarki społecznościowej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się:

– wspólnotowość jako jedna z fundamentalnych idei nowoczesności, także w wymiarze pamięci zbiorowej i tożsamości,

– wspólnotowe formy zamieszkiwania w Niemczech, Polsce i Izraelu, jak osiedla społeczne czy izraelski kibuc,

– formy samoorganizacji społecznej, jak kooperatywy i spółdzielnie,

– przestrzeń publiczna i poszukiwania współczesnej agory dla nowoczesnych demokracji.

W naszym projekcie planujemy skupić się na trzech perspektywach – polskiej, niemieckiej i izraelskiej – których odmienność wynika z innych doświadczeń historycznych i kulturowych.

Uczestnicy wezmą̨ udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych artystów, kuratorów, architektów i badaczy: m.in. Mirosława Bałkę, Jacka Friedricha, Aleksandrę Kędziorek, Katarzynę Krakowiak, Grzegorza Piątka oraz zespół Liebling House – The White City Center (Shira Benyemini, Sharon Golan, Sabrina Cegla).

Oferujemy:

 • bezpłatne uczestnictwo w Akademii, zapewnienie noclegów, wyżywienia i przejazdów,
 • wykłady i warsztaty prowadzone przez uznanych, doświadczonych naukowców i twórców,
 • interesujący program towarzyszący,
 • dla absolwentów prawo zgłoszenia wypracowanego lub rozwiniętego w trakcie zajęć projektu badawczego albo artystycznego do organizowanego przez Instytut Pileckiego specjalnego programu stypendialnego, poświęconego zagadnieniom nowoczesności w XX wieku (szczegóły zostaną ogłoszone na początku 2020 roku).

Zgłoszenia:

Do udziału w programie Akademia Ćwiczenie nowoczesności | Exercising modernity | Modernität üben | לתרגל מודרניזם mogą aplikować badacze i badaczki z obszaru humanistyki lub twórcy i twórczynie, którzy w momencie zakończenia rekrutacji nie będą mieć ukończonego 35. roku życia, pochodzący z Izraela, Niemiec lub Polski (albo rezydujący w tych krajach).

Kandydatów zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apply@exercisingmodernity.com do 28.09.2019 roku do godz. 20.00. Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości dopisku „Akademia 2019”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. podpisane i przesłane w formie skanu formularze:

– oświadczenie o administratorze danych osobowych – załącznik nr 1,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku – załącznik nr 2,

2. biogram artystyczny lub naukowy i/lub portfolio,

3. odpowiedzi w formie trzech miniesejów (każdy maksymalnie na 1800 znaków ze spacjami) na pytania:

 • W jaki sposób temat tegorocznej edycji Akademii Ćwiczenie nowoczesności łączy się z Pani/Pana dotychczasowymi zainteresowaniami/pracą/badaniami/praktyką artystyczną?
 • Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec programu Akademia Ćwiczenie nowoczesności oraz prowadzących zajęcia?
 • Gdyby mógł Pan / mogła Pani zrealizować półroczny projekt badawczy/artystyczny związany z problematyką Akademii Ćwiczenie nowoczesności edycja 2019, to na czym miałby on polegać?

Dodatkowe informacje:

 • Akceptowane języki dokumentów aplikacyjnych: angielski, polski i niemiecki.

 • Przyjęte osoby zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich zjazdach w ramach Akademii.

I zjazd: Tel Awiw (24–29.10.2019)

II zjazd: Warszawa i Gdynia (14–19.11.2019)

III zjazd: Berlin, Weimar (05–08.12.2019)

 • Zajęcia i warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
 • Informacje na temat Akademii Ćwiczenie nowoczesności znajdują sią na stronie Instytutu Pileckiego (www.instytutpileckiego.pl) oraz www.exercisingmodernity.com.
 • Ewentualne pytania bądź wątpliwości prosimy przesyłać na adres: contact@exercisingmodernity.com.
 • Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 23.09.2019 roku, lista zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Pileckiego (www.instytutpileckiego.pl) oraz na stronie projektu: www.exercisingmodernity.com.
 • Organizatorzy nie mają obowiązku uzasadniania decyzji komisji oceniającej. Nie przewidujemy procedury odwoławczej.
 • W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie treść tego dokumentu będzie załącznikiem do umowy zawieranej między kandydatem a Instytutem Pileckiego.

O PROJEKCIE

Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben to  program wymiany intelektualnej, artystycznej i naukowej skierowany do osób zainteresowanych kulturą i historią Polski, Niemiec oraz Izraela ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestowiecznego doświadczenia nowoczesności. Celem programu jest opisanie w interdyscyplinarny sposób dziedzictwa polskiej nowoczesności i jej odczytywanie w międzynarodowym kontekście.

Planowany projekt w kolejnych latach będzie miał odsłonę w różnych miastach w Polsce i na świecie, związanych z historią modernizmu. U źródeł takiego założenia jest opisanie w nowy, interdyscyplinarny sposób dziedzictwa polskiej nowoczesności.

Częścią programu jest Akademia Ćwiczenie nowoczesności oraz program stypendiów kulturalnych. W ramach programu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben będą odbywać się również  wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności –.konferencje, wykłady, warsztaty.

Partnerzy:

Liebling Haus – The White City Center, Miasto Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, Instytut Polski w Tel Awiwie

więcej o projekcie: exercisingmodernity.com

Zobacz także