Aktualność

Rekrutacja | Specjalista ds. mediów społecznościowych

14.01.2020

Na Twitterze, Facebooku i YouTubie czujesz się jak ryba w wodzie? Chcesz współtworzyć strategię medialną oraz wizerunek młodej i dynamicznej instytucji zajmującej się historią XX wieku?

Instytut Pileckiego to miejsce stworzone na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami historii XX wieku. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, a dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku specjalisty ds. mediów społecznościowych.


Główne zadania:

 • tworzenie strategii komunikacji w mediach społecznościowych Instytutu;
 • planowanie, kreowanie, realizowanie i monitorowanie kampanii promocyjnych Instytutu;
 • prowadzenie lub współprowadzenie profili Instytutu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram);
 • tworzenie treści promocyjnych (teksty, a opcjonalnie także grafiki, infografiki, animacje itp.);
 • współpraca z innymi działami Instytutu w obszarze komunikacji;
 • przygotowywanie raportów, statystyk, analiz oraz rekomendacji;
 • tworzenie harmonogramów publikacji treści.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: dziennikarstwo, PR, historia);
 • przynajmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram);
 • umiejętności pisania i redagowania tekstów;
 • kreatywności;
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych;
 • umiejętności działania pod presją czasu;
 • wysokiej odporności na stres;
 • dyspozycyjności;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • otwartości, inicjatywy i zdolności organizacyjnych.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi Adobe Photoshop;
 • znajomość programów do montażu wideo;
 • znajomość Adobe After Effects;
 • rozumienie meandrów historii XX wieku;
 • orientacja w bieżących wydarzeniach społecznych, kulturalnych i politycznych;

Co oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Prosimy o przesłanie a). CV, b). listu motywacyjnego oraz c). własnej grafiki/ infografiki/ animacji/ spotu (lub jej koncepcji) na adres rekrutacja@instytutpileckiego.pl do 31 stycznia 2020 r.
Prosimy o wpisaniu w tytule wiadomości „Rekrutacja – Media Społecznościowe”.

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.


Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także