Aktualność

Rekrutacja! | Redaktor naczelny strony internetowej

11.09.2019

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich.

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Redaktora naczelnego strony internetowej

 

Główne zadania:

 • budowanie i realizowanie strategii komunikacji o działaniach Instytutu na stronie internetowej,
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim,
 • współpraca z Zespołem Tłumaczy w celu bieżącej aktualizacji strony w języku angielskim,
 • - opracowywanie harmonogramu zamieszczania treści oraz jego koordynacja z Zespołem ds. mediów społecznościowych,
 • obsługa strony internetowej w wersji polskiej i angielskiej,
 • rekomendowanie nowych rozwiązań eksponowania treści na stronie internetowej,
 • koordynowanie pracy Zespołu ds. strony internetowej (współpraca z innymi działami Instytutu w celu optymalizacji działań i pozyskiwania treści),
 • współpraca z grafikami w celu tworzenia atrakcyjnych treści na stronę internetową,
 • zarządzanie treścią strony internetowej we współpracy z informatykami.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: dziennikarstwo, polonistyka, historia lub pokrewne),
 • co najmniej rocznego  doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość narzędzi internetowych (CMS, podstawy HTML),
 • wysokiej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • bardzo dobrej organizacji pracy i kreatywności,
 • umiejętności działania pod presją czasu,
 • wysokiej odporności na stres,
 • dyspozycyjności,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • bardzo dobrej biernej znajomości języka angielskiego,
 • samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań,
 • umiejętności długofalowego planowania i ustalania priorytetów.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w redakcji strony internetowej o tematyce historycznej i/lub kulturalnej;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki.

 

Co oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

 

Prosimy  o  przesłanie  CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@instytutpileckiego.pl  do 11 października 2019 r. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „Rekrutacja – Redaktor naczelny strony internetowej”.

 

Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.


Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także