Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych - Instytut Pileckiego

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

Dołącz do naszego zespołu! Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie dokumentów do 7 lutego do godziny 15:00.

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia
DATA OGŁOSZENIA: 23.01.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.02.2023 r., godz. 15.00
LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl
SŁOWA KLUCZOWE: historia Niemiec w XX wieku, totalitaryzm i terror niemiecki, zbrodnie wojenne

Podstawowe wymagania:
1. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych, dyscyplina historia lub nauki o polityce, uzyskany w ciągu ostatnich 10 lat.
2. Dorobek naukowy z zakresu działalność naukowej tematycznie związanej z okresem będącym przedmiotem badań Instytutu Pileckiego, w szczególności: historia Niemiec w XX wieku, totalitaryzm i terror niemiecki, zbrodnie wojenne.
3. Doświadczenie w prowadzeniu badań w przedmiotowym zakresie, potwierdzone dorobkiem w postaci punktowanych publikacji naukowych.
4. Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodne wygłaszanie referatów naukowych, swobodną pracę nad materiałem źródłowym a także pisanie tekstów naukowych w tym języku, tj. co najmniej na poziomie C1.
5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodne wygłaszanie referatów naukowych a także przygotowywanie tekstów naukowych w tym języku.
6. Doświadczenie pracy w archiwach polskich i niemieckich.
7. Predyspozycje do pracy zespołowej, doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
8. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.
9. Wyrażenie w formie oświadczenia gotowości do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy w wymiarze pełnego etatu; gotowość do złożenia oświadczeń zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: oświadczenie o reprezentowaniu dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina historia oraz oświadczenie upoważniające Instytut do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) oraz do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Kryteria dodatkowe:
1. Odbyte staże, stypendia lub inne formy naukowej aktywności w jednostkach naukowych w Niemczech.
2. Doświadczenie we współpracy z niemieckimi instytucjami w realizacji projektów i/lub grantów badawczych.

Wymagane dokumenty od Kandydatów:
1. List motywacyjny;
2. Curriculum Vitae;
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
4. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
5. Wykaz publikacji;
6. Opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat dorobku naukowego Kandydata/ki i jego/jej predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej w zakresie przedmiotowym ogłoszenia;
7. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego;
8. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych o treści stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
9. Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy oraz oświadczenie o gotowości do złożenia oświadczeń, o których mowa w p. 9 podstawowych wymagań ogłoszenia.

Dodatkowe dokumenty:
1. Udokumentowana znajomość języków obcych; dokumenty potwierdzające odbycie staży, realizację i pozyskiwanie projektów badawczych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:
- w formie elektronicznej, na adres mailowy: rekrutacja.obnt@instytutpileckiego.pl w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godziny 15.00.

Kontakt ws. ogłoszenia: rekrutacja.obnt@instytutpileckiego.pl  
Konkurs składa się z etapów obejmujących:
1. Ocena zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocena merytoryczna spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata.
2. Komisja, po dokonaniu oceny przedstawionych dokumentów może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Na rozmowę kwalifikacyjną mogą zostać zaproszeni tylko wybrani kandydaci. O terminie
rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.
3. Rada Naukowa Instytutu opiniuje kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko naukowe.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wyniki konkursu będą opublikowane w BIP Instytutu.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.plZałącznik – RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372
Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 - Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
 - e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. Odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda
Pileckiego;
6. Kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia
skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także

 • Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Aktualności

  Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Publikujemy wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane aplikacje a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 • Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualności

  Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 kwietnia 2023 r.

 • Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  Aktualności

  Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  We wstępie do książki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk pyta między innymi, czy program, w który wpisane jest dążenie do ustanowienie niemieckiego wpływu nad Europą Środkową za pomocą wytworzonego w Niemczech kodu kulturowego, odszedł w przeszłość?

 • Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Aktualności

  Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Piotr Madajczyk zaprasza nas w podróż, która pozwoli przyjrzeć się na nowo biografii Rafała Lemkina – polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który blisko 80 lat temu sformułował termin "genocyd".

 • Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Aktualności

  Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Aktualności

  Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Wystawa opowiada o osobach wyjętych spod prawa, zagrożonych donosem, mordowanych bez sądu – tylko dlatego, że pomagali tym, których okupanci uznali za „podludzi”.

 • Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

  Aktualności

  Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Aktualności

  Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Rok 2022 był kolejnym rokiem owocnej pracy naszych archiwistów. Ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę spora część naszych działań, zwłaszcza prowadzonych przez nasz oddział w Berlinie, miała na celu pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

 • Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Aktualności

  Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Już jest! Pierwsza premiera wydawnicza w 2023 roku – biografia Władysława Bieńkowskiego autorstwa dr Bartłomieja Kapicy.

 • Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Oferty można składać do 16 stycznia 2023 r.

 • Już dziś o godz. 14:00 transmisja z uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas!

  Aktualności

  Już dziś o godz. 14:00 transmisja z uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas!

  Zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystej gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas, nadawanych przez Prezydenta RP jako wyraz pamięci i wdzięczności osobom niosącym pomoc obywatelom polskim.

 • Zamordowani za pomoc Żydom. Watykan otworzył drogę do beatyfikacji rodziny Ulmów

  Aktualności

  Zamordowani za pomoc Żydom. Watykan otworzył drogę do beatyfikacji rodziny Ulmów

  17 grudnia Papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, wraz z siedmiorgiem dzieci, co oznacza, że możemy spodziewać się ich beatyfikacji (źródło KAI).