Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych - Instytut Pileckiego

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

Informujemy o wszczęciu procedury konkursowej na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 29.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2021 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia byłych republik ZSSR, historia XX wieku

 

Podstawowe wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora z nauk humanistycznych.
 2. Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu Pileckiego, zwłaszcza w zakresie badań byłych republik sowieckich, historii totalitaryzmu w XX wieku.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie historii.
 4. Znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie umożliwiająca m.in. swobodne wygłaszanie referatów naukowych w tym języku, tj. co najmniej na poziomie C1.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
 6. Doświadczenie pracy w archiwach polskich i postsowieckich.
 7. Predyspozycje do pracy zespołowej.
 8. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.
 9. Wyrażenie gotowości do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy;  gotowość do złożenia oświadczeń zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: oświadczenie o reprezentowaniu dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina historia oraz oświadczenie upoważniające Instytut do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) oraz do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Odbyte staże, stypendia lub inne formy naukowej aktywności w jednostkach naukowych za granicą.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 5. Wykaz publikacji;
 6. Opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata/ki i jego/jej predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej.
 7. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego;
 8. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych o następującej treści stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
 9. Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy oraz oświadczenie o gotowości do złożenia oświadczeń, o których mowa w p. 9 podstawowych wymagań ogłoszenia.

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. Udokumentowana znajomość języków obcych.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

w terminie do dnia 17.11.2021 r. do godziny 24.00.

Kontakt ws. ogloszenia: mailowo lub pod nr tel. 600 902 938.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata.

2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Planowana data zatrudnienia: grudzień 2021 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące  funkcjonowania i działalności Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl

 


 

Załącznik – RODO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. Kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Zobacz także

 • Bohaterka codzienności. 116. rocznica urodzin Marii Pileckiej | podcast

  Aktualności

  Bohaterka codzienności. 116. rocznica urodzin Marii Pileckiej | podcast

  Kim była „ciocia Maria”? Opiekunką dmuchającą w rozbite kolanko i... żoną rotmistrza. Z okazji 116. rocznicy urodzin Marii Pileckiej oddajmy głos jej wychowankom. Posłuchajmy również naszej bohaterki, która opowiada o narodzinach uczucia do Witolda.

 • 121. rocznica urodzin Witolda Pileckiego | podcast

  Aktualności

  121. rocznica urodzin Witolda Pileckiego | podcast

  Poważny, dystyngowany i nieprzystępny, a może opiekuńczy i... skłonny do zabawy? Z okazji 121. rocznicy urodzin Witolda Pileckiego opowiemy nie o bohaterze ze spiżu, lecz człowieku z krwi i kości.

 • Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5

  Aktualności

  Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5

  Najnowszy rocznik Instytutu Pileckiego jest już dostępny! Tom 5. koncentruje się na pierwszych latach II wojny światowej, a także dążeniach III Rzeszy i Związku Sowieckiego do unicestwienia ówczesnego porządku oraz budowy na jego gruzach „nowego ładu”.

 • Specjalista ds. wystaw | rekrutacja

  Aktualności

  Specjalista ds. wystaw | rekrutacja

  Posiadasz doświadczenie w produkcji wystaw? Lubisz, kiedy praca wymaga od ciebie kreatywności i samodzielności? Posługujesz się swobodnie językiem angielskim? Dołącz do naszego zespołu!

 • O przyczynach, przebiegu i ukrywaniu zbrodni katyńskiej | wykład

  Aktualności

  O przyczynach, przebiegu i ukrywaniu zbrodni katyńskiej | wykład

  Kto odkrył groby ofiar? Co znajdowało się w teczkach jeńców, przechowywanych w archiwach KGB? Jak po latach tłumaczyli się sprawcy zbrodni? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w materiale przygotowanym przez dr. Jerzego Rohozińskiego z OBnT.

 • Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  Aktualności

  Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  We invite graduate students and postdoctoral scholars from all disciplines to submit proposals for papers regarding any aspect of totalitarianism, from a broad theoretical and historical perspective. The deadline for applications is 15.09.2022.

 • Wynik naboru na adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Wynik naboru na adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Informacja o wyniku naboru w konkursie ogłoszonym przez dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w dniu 15.02.2022 r. na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych.

 • Wynik naboru na profesora w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Wynik naboru na profesora w dziedzinie nauk humanistycznych

  Informacja o wyniku naboru w konkursie ogłoszonym przez dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w dniu 15.02.2022 r. na stanowisko profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

 • Specjalista/ka ds. treści w mediach społecznościowych | rekrutacja

  Aktualności

  Specjalista/ka ds. treści w mediach społecznościowych | rekrutacja

  Na Twitterze, Facebooku, YouTubie czujesz się jak ryba w wodzie? Chcesz współtworzyć strategię medialną oraz wizerunek młodej i dynamicznej instytucji zajmującej się historią XX wieku? Na Twoje zgłoszenie czekamy do 29 kwietnia - dołącz do naszego zespołu!

 • Otwarcie parku im. Aleksandra Ładosia

  Aktualności

  Otwarcie parku im. Aleksandra Ładosia

  24 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, nastąpiło oficjalne otwarcie zrewitalizowanego parku przy Stawie Traczewskim w Głogowie Małopolskim.

 • Centrum Lemkina | Uniwersytet Warszawski deklaruje współpracę z Instytutem Pileckiego

  Aktualności

  Centrum Lemkina | Uniwersytet Warszawski deklaruje współpracę z Instytutem Pileckiego

  W związku z powołaniem Centrum Lemkina Instytut Pileckiego i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę ramową o współpracy.

 • Poszukujemy wolontariuszy do przeprowadzania wywiadów z ukraińskimi uchodźcami

  Aktualności

  Poszukujemy wolontariuszy do przeprowadzania wywiadów z ukraińskimi uchodźcami

  Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina poszukuje wolontariuszy, którzy będą zbierać relacje ukraińskich cywili w celu utrwalenia dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy.