Aktualność

Dołącz do nas / Adiunkt biblioteczny

15.07.2019

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich.

Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z
pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.


Przeprowadzamy także kwerendy, w celu zebrania dokumentów, które stają się podstawą do wręczenia Medalu Virtus et Fraternitas. Medalem tym nagradzamy osoby, które szczególnie zasłużyły się w dziele ratowania polskich obywateli, będących ofiarami zbrodni m.in. sowieckich i nazistowskich, a także osoby pielęgnujące pamięć o tych ofiarach. 

 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Adiunkt biblioteczny:

 

 • Słowa kluczowe: Historia XX wiek, bibliotekoznawstwo, zarządzanie
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Data zatrudnienia: 01.09.2019 r.

 

 

Podstawowe wymagania:

 • Stopień naukowy doktora,
 • Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z bibliotekoznawstwem,
 • Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów i wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, a także języka angielskiego umożliwiającego kontaktów z kontrahentami,
 • Bardzo dobra znajomość baz danych i umiejętność zarządzania nimi,
 • Znajomość bibliotek w Polsce i zagranicą,
 • Doświadczenie co najmniej 5-letnie w kierowaniu zespołem, w tym prowadzeniu bibliotek akademickich,
 • Doświadczenie w działalności wydawniczej,
 • Doświadczenie dydaktyczne,
 • Doświadczenie menedżerskie,
 • Działalność społeczna,
 • Wyrażają gotowość do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 • List motywacyjny,
 • CV,
 • Skan dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • Informacja dotycząca doświadczenia naukowego i prowadzonych badań,
 • Lista publikacji,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy,
 • Opinia co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata,
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych. 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

 • w formie elektronicznej, na adres mailowy: rekrutacja@instytutpileckiego.pl, z dopiskiem „Adiunkt biblioteczny”
 • w formie papierowej, na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17, 00–372 Warszawa

w terminie  do dnia 12.08.2019 r. do godz. 16.00

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. Ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania  warunków  dotyczących  wykształcenia oraz  kwalifikacji  kandydata.

2. Ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 


 Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 

Zobacz także