Wydarzenie

29.11 godz. 11.00

Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski

Dr Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Pileckiego) przedstawi projekt badawczy mający na celu ustalenie jak najbardziej szczegółowego obrazu strat poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w zakresie dobra kultury jakim są zabytki nieruchome.

Proponowany projekt zakłada także podsumowanie i zweryfikowanie dotychczasowego stanu badań, jak również poszerzenie go o nowe ustalenia dotyczące ogółu tego terytorium (w obecnych granicach państwa polskiego).

W efekcie prowadzonych badań powstanie zarówno katalog ustalonych źródłowo aktów niszczenia, jak również bazujące na tym materiale problemowe opracowanie opisujące politykę niemieckich okupantów w stosunku do polskich zabytków nieruchomych, jak i zarazem polskie działania z okresu wojennego i tuż powojennego w zakresie dokumentowania i naprawiania tych zniszczeń. Ważnym aspektem tych badań będzie również ustalenie personaliów osób odpowiedzialnych za zniszczenia jak i ratowanie polskich zabytków nieruchomych w tym czasie.

Ze względu na zakres problemu, pierwszy etap prac badawczych będzie skupiony na zabytkach nieruchomych znajdujących się na terenie dystryktu krakowskiego, którego głównym ośrodkiem był Kraków, będący zarazem stolicą całego Generalnego Gubernatorstwa i miastem uchodzącym w oczach okupantów za najbardziej niemieckie właśnie pod względem znajdujących się w nim dóbr kultury (w tym zabytkowych obiektów nieruchomych).

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


for. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Do pobrania