Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 4, praca zbiorowa | joint publication - Instytut Pileckiego

Publikacje / Książki

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 4

praca zbiorowa | joint publication

Tematyka artykułów koncentruje się wokół kilku osi problematycznych. W odniesieniu do okresu bezpośrednio poprzedzającego najazd wojsk niemieckich i sowieckich na Polskę Wojciech Łysek omawia kwestię polskiego prometeizmu na wschodzie Europy w korelacji z upadkiem II RP. Z kolei Marek Rodzik przedstawia genezę brytyjskich gwarancji dla Polski z marca 1939 roku, doszukując się głównej przyczyny ich udzielenia w złamaniu przez Adolfa Hitlera układu monachijskiego. Kooperacja Wstęp 11 Wstęp polsko-brytyjska, mimo braku realnej pomocy dla Polski napadniętej przez Niemców, była kontynuowana w kolejnych latach, również na polu militarnych operacji specjalnych, co wnikliwie opisują Anna Zapalec oraz Jacek Tebinka. Agresja wojsk III Rzeszy na Polskę cechowała się wyjątkową brutalnością, a popełniane przez Niemców zbrodnie wskazywały na to, że to nie podbój terytorialny był ich dominującym celem, co przekonująco przedstawia Roger Moorhouse. Analizę jednej z takich zbrodni przeprowadził Tomasz Ceran, umieszczając ją w kontekście ludobójstwa, a z kolei Mikołaj Getka-Kenig zrekonstruował proces niszczenia zabytkowej architektury Krakowa w okresie niemieckiej okupacji tego miasta. „Woluntaryzm” w popełnianiu przestępstw i zbrodni przez najeźdźców w żadnym razie nie mieścił się w międzynarodowych ramach prawnych, co przedstawił Marcin Marcinko. Stephan Lehnstaedt opisał natomiast problem pamięci historycznej w Niemczech dotyczącej zbrodni popełnianych w czasie ataku zbrojnego na Polskę. Omawiając wielorakie aspekty skutków wojny, nie należy zapominać o rozbiciu walczącej z Niemcami polskiej armii i co za tym idzie – konieczności odtworzenia jej struktur za granicą. Koleje losu polskich żołnierzy były różnorakie. Do miejsc, do których trafili, należała również Afryka Południowa, a o jej ówczesnym postrzeganiu przez Polaków pisze Paulina Stanik. Zresztą w konflikcie totalnym, jakim była II wojna światowa, rzadkością były miejsca nią niedotknięte. Nie uniknęła tego również Tunezja, opanowana przez kolaborujący z III Rzeszą reżim Vichy, a potem przez wojska niemieckie i włoskie. O tym, jak ukazujące się w tym kraju żydowskie gazety postrzegały propagowany przez III Rzeszę i jej aliantów antysemityzm, a także jak wpływał on na sytuację Żydów w samej Tunezji, pisze Mohsen Hamli. Pamięć o represjach antyżydowskich w Tunezji przedstawiła natomiast Habiba Boumlik. Wreszcie Ákos Bartha zaprezentował szerokie spektrum antynazistowskiej polityki na Węgrzech, oficjalnie będących sojusznikiem III Rzeszy. Całość wieńczy tekst Macieja Zakrzewskiego poświęcony toczonym w Republice Weimarskiej dyskusjom na temat sprzężenia techniki z masami. Należący do varia tekst Agnieszki Konik jest poświęcony podsumowaniu projektu badawczego prowadzonego przez Instytut. Autorka w kontekście post-pamięci omawia zawartość ankiet wypełnionych przez członków rodzin osób upamiętnionych w ramach projektu „Zawołani po imieniu”.

RADA NAUKOWA:

Grzegorz Berendt, Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Hanna Kuczyńska, Stephan Lehnstaedt, Piotr Madajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Tadeusz Panecki, Alexandra Richie, Paweł Skibiński

REDAKTOR NACZELNY:

Wojciech Kozłowski

REDAKCJA:

Mateusz Fałkowski, Marcin Panecki, Jerzy Rohoziński, Martyna Rusiniak-Karwat, Witold Stankowski, Bartłomiej Kapica, Joanna Adamczyk

RECENZENCI:

dr hab. Grzegorz Bębnik, dr John Cornell, prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj, prof. UŁ dr hab. Andrzej Dubicki, dr hab. Tomasz Gajownik, dr Maciej Herbut, dr Aleksandra Kmak-Pamirska, dr Hubert Mielnik, dr Joanna Nikel, prof. UAM dr hab. Piotr Okulewicz, dr Monika Polit, dr Michał Przeperski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr Konrad Rokicki, prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, dr hab. Marek Romaniuk, dr Bogumił Rudawski, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, prof. dr hab. Jan Henryk Sienkiewicz, prof. dr hab. Józef Smoliński, prof. UJ Joanna Sondel-Cedarmas, dr Piotr Stanek, prof. dr hab. Krzysztof Tarka, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Janusz Zuziak

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ISSN:

2545-241X

ROK WYDANIA:

2020


Spis Treści

Wojciech Kozłowski, Bartłomiej Kapica
Wstęp
Wojciech Łysek
Schyłek prometeizmu (1935–1940)
Marek Rodzik
Geneza brytyjskiej gwarancji dla Polski z 31 marca 1939 roku
Jacek Tebinka, Anna Zapalec
Brytyjsko-polska współpraca polityczna i początek operacji specjalnych 1939–1940
Roger Moorhouse
Zapowiedź wojny rasowej: czynniki ideologiczne stojące za zbrodniami popełnionymi przez Niemców na jeńcach wojennych i ludności cywilnej w kampanii wrześniowej 1939 roku
Tomasz Ceran
Zbrodnia pomorska 1939 jako początek ludobójstwa w czasie II wojny światowej
Mikołaj Getka-Kenig
Straty architektury zabytkowej Krakowa w latach II wojny światowej (1939–1945)
Marcin Marcinko
Wybrane przykłady nieprzestrzegania prawa okupacji wojennej na ziemiach polskich w latach 1939–1940
Stephan Lehnstaedt
Polenfeldzug: nazistowskie zbrodnie z okresu wojny z Polską w 1939 roku i ich miejsce w niemieckiej pamięci
Paulina Stanik
Wrażenia: zetknięcie polskich żołnierzy z Afryką Południową w czasie II wojny światowej
Mohsen Hamli
Wpływ nazistowskiego i faszystowskiego antysemityzmu na żydowską prasę w Tunezji w latach 1938–1940
Habiba Boumlik
Pamięć o wojnie i historyczna pamięć o obozach pracy w Tunezji pod rządami Vichy na podstawie "Słupa soli" Alberta Memmiego
Ákos Bartha
Antynazistowska polityka na Węgrzech w czasie II wojny światowej
Maciej Zakrzewski
Technika i totalna mobilizacja w perspektywie sporów czasów Republiki Weimarskiej
NOTY O AUTORACH
Agnieszka Konik
„Zawołani po imieniu” – historie rodzinne. Przyczynek do badań nad (post)pamięcią
Jakub Kumoch
W niewoli własnych wierzeń, czyli komu przeszkadza nowa wiedza o paszportach Ładosia. Polemika z artykułem "Paszporty złudzeń. Sprawa paszportów południowoamerykańskich widziana z Będzina" Michała Sobelmana („Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2020, t. 16, s. 700–717)
Mikołaj Getka-Kenig
Jadwiga Gwizdałówna, "Architektura Wawelu w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945"
Michał Przeperski
Jarosław Tomasiewicz, "W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści"

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także