Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W KONKURSIE OGŁOSZONYM PRZEZ DYREKTORA INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO W DNIU 29.03.2021 R. NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKO NAUKOWE:

stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych dokonano oceny kwalifikacji kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W przeprowadzonym konkursie wyłoniony został kandydat na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych: dr Piotr Andrzejewski.