Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Profesor zwyczajny lub nadzwyczajny z dziedziny nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 30.03.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.04.2020 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia gospodarcza, historia II wojny światowej i okresu stalinizmu

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Podstawowe wymagania:

 1. Tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora
 2. Osiągnęła znaczący dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu Pileckiego, w szczególności dotyczącym historii gospodarczej Polski w XX wieku.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu historii gospodarczej.
 4. Posiada znajomość co najmniej 1 języka obcego – umożliwiającego czytanie źródeł i literatury dot. II wojny światowej.
 5. Doświadczenie dydaktyczne na uczelniach wyższych.
 6. Predyspozycje do pracy zespołowej.
 7. Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.
 8. Doświadczenie w pisaniu popularnonaukowych tekstów historycznych.

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego profesora lub dr. hab. Informacja dotycząca doświadczenia naukowego i prowadzonych badań
 4. Lista publikacji
 5. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

w terminie do dnia 14.04.2020 r. do godziny 12.00.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania  warunków  dotyczących  wykształcenia oraz  kwalifikacji  kandydata

2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data zatrudnienia: maj 2020 r.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące  funkcjonowania  i  działalności  Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, 
 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.