Exercising modernity. Konkurs na stypendia kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie - Instytut Pileckiego

}

Exercising modernity. Konkurs na stypendia kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

Ogłaszamy nabór do programu Exercising modernity! W ramach przedsięwzięcia będziemy przyznawać stypendia na projekty koncentrujące się wokół zagadnienia nowoczesności, związane z wybranym obszarem historii, sztuki i/ lub kultury polskiej XX wieku.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego oddział w Berlinie, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na stypendia kulturalne w projekcie:

Stypendia kulturalne Exercising modernity

Przedmiotem konkursu są cztery stypendia kulturalne w wysokości 1000,00 EUR netto miesięcznie na okres sześciu miesięcy. Realizacja stypendium zaplanowana jest pomiędzy sierpniem 2020 a kwietniem 2021 r., przy czym najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu to 1 sierpnia 2020 r. 

Druga edycja Akademii Ćwiczenie nowoczesności poświęcona była zagadnieniu dobra wspólnego, a wraz z nim - wspólnotom, wspólnotowości, the commons. Kierując uwagę uczestników ku temu, co kolektywne i/lub współdzielone, staraliśmy się skłonić ich do refleksji nad relacjami społecznymi w XX wieku, opartymi na wspólnej tożsamości (historycznej, religijnej, narodowej czy klasowej), wspólnych interesach czy potrzebach, ale też na sporach o to, co wspólne. Otwierało to przestrzeń do dyskusji i stawiania pytań o znaczenie i sens wspólnoty w kształtowaniu się nowoczesnych państw, miast czy społeczeństw.

Jednym z tematów, które nasuwają się podczas refleksji nad tym, co wspólne, jest przestrzeń wspólna oraz jej możliwe manifestacje - jej rozumienie jako przestrzeni publicznej oraz przestrzeni sytuujących się pomiędzy tym, co prywatne i publiczne (szczególnie w kontekście modeli życia kolektywnego). Silnie powiązane jest z tym również zagadnienie wspólnego zamieszkiwania oraz relacji, w jakie różne formy życia zbiorowego - miasta, wioski, kibuce - wchodzą z przyrodą i środowiskiem. Koncepcja miasta-ogrodu czy modernistyczne ideały ceniące wysoko dostęp do światła, zieleni i świeżego powietrza, stanowią atrakcyjny punkt odniesienia dla współczesnych i niezwykle aktualnych dyskusji na temat relacji człowieka i natury. Te dwa zagadnienia - przestrzeń wspólna oraz relacje człowieka z naturą - oraz to, jak były konceptualizowane przez modernizm (czy raczej modernizmy), wytyczają obszar tematyczny dla konkursu stypendialnego na projekty artystyczne w roku 2020. 

Wśród tych zagadnień szczególnie interesują nas następujące tematy:

  • przestrzeń wspólna w kontekście tożsamości, pamięci i historii,
  • problematyka przestrzeni wspólnych i współdzielonych (kibuce, kibucowe jadalnie, przestrzenie wspólne na osiedlach społecznych, etc),
  • eksperymenty z instytucjami życia kolektywnego (np. domy dzieci, instytucje opiekuńcze),
  • wytwarzanie wspólnoty poprzez projektowanie przestrzeni wspólnego życia (architektura kolektywnego życia),
  • przyroda i dostęp do niej jako warunek dobrostanu członków społeczności/ społeczeństwa (sanatoria, letniska, miasta-ogrody, zieleń miejska),
  • koncepcje wychowawcze i idee społeczne oparte na wizji łączności człowieka z przyrodą,
  • “kuratorowanie przyrody” - natura w funkcjach estetycznych oraz utylitarnych (np. rolnictwo miejskie, ogrody społeczne, przyroda jako kamuflaż, surowiec oraz krajobraz),
  • przyroda/ natura jako archiwum.

Wszystkie te tematy sytuujemy w kontekście pamięci i historii jako przestrzeni wspólnej, zależy nam na odwołaniu do historycznych, modernistycznych koncepcji oraz idei, które trwając w czasie definiują wspólnoty (zwłaszcza te, które ściśle wiążą się z projektem modernizmu, jak państwo, tożsamość lokalna czy narodowa).

Stypendia przyznawane są na projekty:

1.   koncentrujące się wokół zagadnienia nowoczesności,

2.   dotykające wybranego obszaru tematycznego w odniesieniu do historii, sztuki i/lub kultury polskiej XX wieku oraz odnoszące się dodatkowo do co najmniej jednego spośród dwóch krajów kluczowych dla edycji 2019 Akademii: Niemiec lub Izraela,

3.   łączą w sobie komponenty artystyczne i badawcze, niezależnie od tego, czy proponowane działanie będzie projektem artystycznym, kuratorskim czy innym, ważne jest jego zakorzenienie w badaniach, aktualnym stanie wiedzy lub własnych poszukiwaniach w określonym obszarze (mogą to być działania w duchu art as research, practice as research, etc.),

4.   mające charakter interdyscyplinarny,

5.   sięgają do tradycji modernistycznej, by poszukiwać punktów styku ze współczesnością i aktualnymi wyzwaniami,

6.   szukają związków pomiędzy wszystkimi trzema krajami (Polska, Niemcy, Izrael),

7.   proponują atrakcyjne formy prezentacji efektów/wyników.

Stypendia przyznawane są na proces tworzenia koncepcji, w tym zwłaszcza prace intelektualne i koncepcyjne, badania i kwerendy, zbieranie materiałów. W ramach stypendium nie jest wymagane ukończenie ani wyprodukowanie ostatecznego działa lub działania (np. wydrukowanie książki czy wystawienie spektaklu).

Oferta stypendialna skierowana jest do młodych twórców i/ lub naukowców z obszaru humanistyki, którzy brali udział w projekcie Akademia Ćwiczenia nowoczesności zorganizowanym w 2019 r. przez Instytut Pileckiego.

Wnioski w konkursie stypendialnym można składać wyłącznie indywidualnie.

Do konkursu można zgłosić wyłącznie jeden projekt stypendialny.

Projekt będzie realizowany pod kierunkiem Aleksandry Janus (kuratorka programu Exercising Modernity) oraz Małgorzaty Jędrzejczyk (Instytut Pileckiego w Berlinie, kuratorka programu Exercising Modernity) a także w konsultacji z zespołem programowym Instytutu Adama Mickiewicza oraz The Liebling Haus – White City Center.

Prace stypendystów edycji 2020 mają szanse zostać zaprezentowane na wystawie w The Liebling Haus – White City Center (Tel Aviv) w roku 2021.

Wybrane projekty stypendialne, po zakończeniu okresu trwania stypendium, mają szansę uzyskać dodatkowe finansowanie przeznaczone na produkcję opracowanego w trakcie trwania stypendium projektu stypendialnego (np. w formie wystawy, książki, pracy artystycznej).

Informacja o stypendium:

∙    Stypendium przyznawane jest w wysokości 4000 zł netto miesięcznie na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące w uzasadnionych przypadkach).

∙    Okres realizacji projektu: od sierpnia 2020 do kwietnia 2021 r.

∙    Liczba stypendiów kulturalnych: maksymalnie 4.

∙    Stypendysta nie ma obowiązku przebywania w Warszawie lub w Berlinie w trakcie okresu realizacji stypendium.

∙    Stypendysta ma obowiązek udziału w konsultacjach merytorycznych (minimum dwie sesje konsultacyjne) z udziałem osób odpowiedzialnych za program stypendialny po stronie Instytutu Pileckiego w Berlinie, po stronie Instytutu Adama Mickiewicza oraz The Liebling Haus – White City Center w wskazanych przez organizowanych w trakcie trwania stypendium (termin ustalany wspólnie przez wszystkie strony).

∙    stypendysta ma obowiązek zaprezentowania wyników swojej pracy szerszej publiczności podczas wydarzenia podsumowującego stypendium w terminie maksymalnie 3 miesięcy od zakończenia okresu realizacji stypendium (dokładny termin, forma prezentacji i miejsce zostaną ustalone w ostatnim miesiącu realizacji stypendium wspólnie przez stypendystę i kierownika projektu).

∙    stypendysta może skorzystać z 12 godzin konsultacji ze wskazanym przez stypendystę ekspertem/ekspertami (maksymalnie 2 osoby), którego/ których honorarium zostanie opłacone przez Instytut Pileckiego.

∙    stypendium będzie wypłacane w miesięcznych ratach

  • istnieje możliwość wnioskowania w ramach stypendium refundacji kosztów podróży i/ lub noclegu na konieczne do realizacji projektu stypendialnego kwerendy artystyczne bądź badawcze do kwoty maksymalnie 400,00 EUR brutto.
  • Sposób prezentacji wyników projektu stypendialnego będzie ustalany indywidualnie z każdym stypendystą pod koniec trwania okresu trwania stypendium.

Efektem stypendium może być m.in.:

∙     praca artystyczna (w wersji ostatecznej lub roboczej) realizowana w każdym z dostępnych mediów, w ramach wszystkich dziedzin praktyki twórczej, w formie umożliwiającej jej prezentację przed publicznością,

∙     koncepcja wystawy,

∙     artykuł naukowy lub raport z badań,

∙     zarys publikacji wraz ze streszczeniami poszczególnych części lub rozdziałów,

∙     dokumentacja interwencji społecznej wraz z opisem założeń działania i podsumowaniem.

Zgłoszenia:

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszeń w języku angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apply@exercisingmodernity.com do 6 lipca 2020 r. do godz. 23:59. Zgłoszeń dokonanych po terminie nie uwzględnia się.

Prosimy o zaznaczenie w tytule: „Stypendium kulturalne Ćwiczenie nowoczesności”. Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   CV i/lub portfolio

Prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendia kulturalne w ramach projektu „Ćwiczenie nowoczesności”,

2.   Opis projektu kulturalnego  (od 10 000 do 15 000 znaków ze spacjami) wraz ze wskazaniem osób (max 2), z którymi stypendysta chce konsultować swoje badania i kwerendy artystyczne oraz miejsc, w których zamierza prowadzić swoje badania/kwerendy,

3.   Harmonogram przebiegu stypendium, wraz z informacjami na temat planowanych  wyjazdów studyjnych i kwerend,

4.   Skan co najmniej dwóch rekomendacji przekazanych przez instytucje naukowe, badawcze, kulturalne (krajowe bądź zagraniczne) lub osoby prywatne,

5.   Skan oświadczenia o administratorze danych osobowych,

6.   Skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ewentualne pytania bądź wątpliwości prosimy przesyłać na adres: contact@exercisingmodernity.com

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lipca 2020 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej www.instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej. Nie przewidujemy procedury odwoławczej.

Organizator:

Instytut Pileckiego w Berlinie

Partnerzy:

Instytut Adama Mickiewicza

The LIebling Haus – White City Center