Wydarzenie

Dr hab Andrzej Leder (IFiS PAN) przedstawi swoje ujęcie polskiej historiografii II wojny i powojnia, sięgając po prace Jacques'a Lacana, który pytał o bezinteresowność poznania naukowego

Fakt historyczny, imaginarium, fantazmat. Psychoanaliza społeczna polskiej historiografii okresu wojny i powojnia

Jacques Lacan we wszelkich praktykach badawczych dopatrywał się pragnienia. Te zaś tropił w śladach pozostawionych przez naukowców w narracjach: w retoryce, wyborze konstrukcji gramatycznych ujawniających stosunek do czasu albo osoby, w niezręczności stylu, zbyt częstych powtórzeniach pewnych słów, uderzającym braku innych, znaczących załamaniach logiki wywodu. Leder, czytając historiografię okresu wojny i powojnia, sięga po narzędzia psychologii społecznej.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Fot. Jacques Lacan, Wikimedia