Wydarzenie

24.09

AD VOCEM | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line (projekt archiwalny)

W ramach projektu „Ad vocem” Debaty Instytutu Pileckiego zapraszamy do sparingów debatanckich on-line w formacie debaty oksfordzkiej. Będą one realizowane z wykorzystaniem platformy zoom.us.

W związku z decyzją Rządu RP o zmianie terminu ferii szkolnych, a co za tym idzie bardzo długą przerwą świąteczno-feryjną, podjęliśmy decyzję o zamknięciu bieżącej, II edycji projektu na siedmiu sparingach debatanckich on-line i podsumowaniu na tym etapie punktacji szkolnej oraz indywidualnej. 


Po przerwie ruszamy z kolejną, trzecią edycją, zatem szykujcie się na kolejne pojedynki słowne już niebawem. Punktacja będzie się liczyła od początku:-)

W okresie od września 2020 roku do stycznia 2021 roku odbędzie się 8 sparingów debatanckich, po których uhonorujemy najaktywniejsze szkoły, nauczycieli i mówców.

W projekcie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju; mogą też uczestniczyć zespoły koleżeńskie z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie biorą wtedy udziału w punktacji szkolnej.

Zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach sparingu odbędą się 3 debaty, w których może wziąć udział łącznie 6 drużyn, debatując z przeciwnikiem o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego:

  • drużyna początkująca - bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie);
  • drużyna średniozaawansowana - z pojedynczym doświadczeniem turniejowym;
  • drużyna zaawansowana - drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia rozpoczynają się w momencie opublikowania na stronie instytutpileckiego.pl informacji o rekrutacji i kończą w momencie zapełnienia 6 miejsc, wynikających z wymienionych wyżej kryteriów doboru drużyn. Ostateczną decyzję o łączeniu drużyn w pary i zakwalifikowaniu do danej kategorii podejmuje organizator w oparciu o doświadczenie i poziom edukacyjny drużyn, które się zgłoszą, kierując się zasadą łączenia drużyn na zbliżonym poziomie.

ZGŁOSZENIA

Mailowo na adres: k.kolbuszewska@instytutpileckiego.pl

Informacje, które należy przesłać: skład drużyny z informacją o doświadczeniu turniejowym każdego z uczestników, nazwę i poziom wiekowy szkoły/ uczelni/ organizacji, którą drużyna reprezentuje, imię i nazwisko opiekuna (o ile dotyczy).

Zakwalifikowani uczestnicy przed debatą na adres mailowy: k.kolbuszewska@instytutpileckiego.pl przesyłają zgody RODO i wizerunek podpisane osobiście bądź przez opiekuna prawnego

 

PUNKTACJA

Szkoły i uczelnie przez uczestnictwo w debatach zbierają punkty - udział reprezentacji szkoły w każdej debacie to 1 punkt, 3 najaktywniejsze szkoły (ale minimum 5 debat) w edycji dostają pakiet publikacji IP oraz certyfikat najaktywniejszej szkoły w projekcie AD VOCEM.

Nauczyciele z tych szkół przygotowujący uczniów otrzymują statuetkę NAUCZYCIELA AD VOCEM.

Każdy uczestnik (i nauczyciel) za każdą debatę otrzymuje certyfikat udziału.

4 najaktywniejszych uczestników, którzy wzięli udział w największej liczbie debat (ale minimum 3) w edycji - otrzymuje statuetki DEBATANTA AD VOCEM.

 

Zasady debaty oksfordzkiej on-line

1.      Do przeprowadzenia debaty wykorzystywana jest platforma zoom.us.

2.      W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.

3.      Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.

4.      Do udziału w debacie mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.

5.      Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

6.      O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 30 minut przed rozpoczęciem debaty.

7.      Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

8.      Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

9.      Role mówców:

•    1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy;

•    2 mówca – argumentacja;

•    3 mówca – kontrargumentacja;

•    4 mówca – podsumowanie.

10.   Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut.

11.   Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 s wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.

12.   Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:

•    Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania).

•    W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie.

•    Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono.

•    Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty.

•    Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem.

•    Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

  • przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;
  • do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

13.   Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

14.   Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.

Tutaj znajdziesz dokumenty, które należy wypełnić przy rekrutacji do projektu AD VOCEM.