Destruction of cultural heritage of Ukraine | Debate - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Destruction of cultural heritage of Ukraine | Debate

Zapraszamy do obejrzenia debaty poświęconej "Niszczeniu dziedzictwa kulturowego Ukrainy".

Czy jest miejsce na ochronę dziedzictwa kulturowego w obliczu zagrożenia nuklearną zagładą? Jaka jest skala zniszczeń dziedzictwa kulturowego na Ukrainie? Dlaczego Rosjanie atakują dobra kultury? Czy niszczenie dóbr kultury na Ukrainie powinno być priorytetem dla prokuratorów MTK? Jak w praktyce możemy chronić dobra kultury w przypadku konfliktu zbrojnego? Co więcej Ukraina i państwa trzecie mogą zrobić w celu ochrony dziedzictwa kulturowego?

Uczestnicy debaty:
 
Dr Kateryna Busol - Kateryna Busol jest ukraińską prawniczką i profesorem na Narodowym Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskiej Akademii. Pracowała nad różnymi kwestiami związanymi z agresją Rosji na Ukrainę, ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia dziedzictwa kulturowego, przemocy seksualnej związanej z konfliktem, podżegania do ludobójstwa i ukraińskiego procesu wymiaru sprawiedliwości w okresie przejściowym.
w Ukrainie. Kateryna współpracowała z Clooney Foundation for Justice, UN Women i Global Rights Compliance. Współpracowała z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Media Initiative for Human Rights i Truth Hounds, a także doradzała ukraińskim prokuratorom i sędziom w postępowaniach związanych z konfliktami zbrojnymi. Kateryna była stypendystką Brytyjskiego Instytutu Prawa Międzynarodowego i Porównawczego oraz Chatham House, a także wizytującym profesjonalistą w Biurze Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dr Joseph Powderly - Joseph Powderly jest profesorem międzynarodowego prawa publicznego w Grotius Centre for International Legal Studies na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie wykłada międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo praw człowieka i międzynarodowe prawo publiczne. Jest autorem książki "Judges and the Making of International Criminal Law" (Brill Nijhoff 2020) oraz wielu artykułów i rozdziałów w czasopismach na tematy związane z międzynarodowym prawem karnym, międzynarodowym prawem praw człowieka i międzynarodowym prawem dziedzictwa kulturowego. Jego tom, współredagowany z dr Amy Strecker, zatytułowany "Niszczenie dziedzictwa, prawa człowieka i prawo międzynarodowe" został wydany w lipcu 2023 r. przez Brill Nijhoff. Jest byłym redaktorem naczelnym Criminal Law Forum, a obecnie członkiem rady redakcyjnej Leiden Journal of International Law. Jest członkiem zarządu Grotius Centre for International Legal Studies i pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów Doktoranckich oraz współdyrektora ds. nauczania.

Dr Andrzej Jakubowski jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Partycypacji w Globalnym Zarządzaniu Dziedzictwem Kulturowym (2018-2022) oraz sprawozdawcy Komitetu ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Konfliktach Zbrojnych (od 2023 r.), Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA). Jest również mediatorem w Międzyrządowym Komitecie UNESCO ds. Powrotu i Restytucji (ICPRCP) oraz arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sztuki w Hadze (CAfA). Andrzej jest współautorem raportu Ochrona dziedzictwa kulturowego przed konfliktami zbrojnymi na Ukrainie i poza jej granicami (2023), przygotowanego na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Jest także autorem publikacji State Succession in Cultural Property (Oxford University Press 2015), redaktorem książki Cultural Rights as Collective Rights: An International Law Perspective (Brill Nijhoff 2016), a także współredagował (z Aną Filipą Vrdoljak i Alessandro Chechi) Konwencje UNESCO z 1970 r. i UNIDROIT z 1995 r. w sprawie skradzionych lub nielegalnie przeniesionych dóbr kultury. A Commentary (Oxford University Press 2024).

Moderacja:
Dr hab. Patrycja Grzebyk - profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Human and Non-Human Targets in Armed Conflicts (Cambridge University Press 2022).

Zobacz także