Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej | call for papers - Instytut Pileckiego

}

konferencja

08.11.2021 (PN) 09.00

Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej | call for papers

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej”, która odbędzie się 8-9 listopada 2021 r. Na zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia.

O potrzebie stworzenia nowej inteligencji „dyskutowali” pod koniec wojny, na łamach gazetek ściennych Związku Patriotów Polskich, polscy i żydowscy obywatele dawnej II RP. „Dyskutowali” w najodleglejszych zakątkach Związku Sowieckiego, szykując się do budowania „nowej” komunistycznej Polski. Skoro „nowa” inteligencja, to co się stało ze „starą”? Choć bezlitośnie i planowo eksterminowana przez Niemców, jednak zdziesiątkowana przetrwała. Pytanie, na ile gotowa była ona zmierzyć się z wyzwaniem kolejnej okupacji, tym razem sowieckiej? Sowieci z kolei, niszcząc filary państwowości polskiej na Kresach, zaczynają tworzyć wierną sobie ową „nową” inteligencję, bliską im ideowo i powolną. Jak przebiegał proces jej tworzenia? Kiedy się rozpoczął? Na czym polegał? Na te i wiele innych pytań, kluczowych dla najnowszej historii Polski i zrozumienia miejsca, w którym dziś jesteśmy, spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu badawczo-wydawniczego zainicjowanego przez Instytut Pileckiego. Zapraszamy naukowców różnych dyscyplin, których badania koncentrują się na polityce niemieckiej i sowieckiej względem Polski, jej inteligencji oraz elit przed wybuchem II wojny światowej, w jej trakcie i w pierwszych latach okresu powojennego.

 

Proponowany zakres tematów:

• Polska inteligencja i elity mniejszości narodowych II RP w planach polityki ludnościowej Trzeciej Rzeszy przed wybuchem II wojny światowej.

• Polacy i polskie elity w sowieckich eksperymentach narodowościowych oraz operacjach represyjnych przed wybuchem II wojny światowej.

• Zaplanowana zbrodnia na polskiej inteligencji podczas II wojny światowej. „Akcja inteligencja” („Intelligenzaktion”) i „Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna” („Ausserordentliche Befriedungsaktion”).

• Polska inteligencja oraz elity ukraińskie, białoruskie i żydowskie na Kresach II RP.

• Inteligencja II RP na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy.

 • Inteligencja II RP na terytorium Generalnego Gubernatorstwa.

• Straty fizyczne inteligencji II RP.

• Straty materialne inteligencji II RP.

• Inteligencja II RP w obozach koncentracyjnych, obozach zagłady i w więzieniach.

• Przymusowe wysiedlenia elit II RP.

• Adaptacja polskiej i polsko-żydowskiej inteligencji w warunkach sowieckich po deportacjach.

• Uchodźcy na wschód z terenów okupowanych przez Niemcy i narodziny mitu o pobycie w Związku Sowieckim jako „ratunku przed Zagładą”.

• Strategie przetrwania polskiej inteligencji oraz elit mniejszości narodowych II RP: pomiędzy oporem, a kolaboracją.

• Warunki życia inteligencji.

• Opór inteligencji wobec okupantów.

• Inteligencja w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

• Udział inteligencji w tajnym nauczaniu.

• Inteligencja w Powstaniu Warszawskim.

• Obraz polskiej inteligencji po wojnie i w obliczu nowej rzeczywistości powojennej.

• Narodziny „nowej polskiej inteligencji” pod auspicjami sowieckimi.

• Etos polskiej inteligencji w kontekście katastrofy II wojny światowej.

 

Informacje organizacyjne:

• udział w konferencji jest bezpłatny

• konferencja odbędzie się on-line na platformie wideokonferencji Zoom.us

• język konferencji: polski, angielski, rosyjski (przewidziane tłumaczenie symultaniczne)

• czas wystąpień: 15 minut

• po konferencji autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do udziału w pracy nad tematycznym tomem studiów

 

Procedura zgłoszeń:

• zgłoszenia na załączonym formularzu powinny być wysyłane drogą mailową na adres: inteligencja@instytutpileckiego.pl

• zgłoszenia można wysłać również poprzez formularz online: kliknij tutaj, aby się zarejestrować

• termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2021 roku

• informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przekazana do dnia 8 września 2021 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; email: iodo@instytutpileckiego.pl

4. Dane osobowe uczestników konferencji naukowych będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konferencji naukowej.

6. Uczestnikom konferencji naukowych, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: Imię i nazwisko, stopień/ tytuł naukowy, dane kontaktowe (mail, nr telefonu).

8. Uczestnikom konferencji naukowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konferencji naukowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników konferencji naukowych nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane uczestników konferencji naukowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Zobacz także