Nowy Świt Europy po Wielkiej Wojnie | konferencja - Instytut Pileckiego

Choć w ubiegłym roku minęła 70 rocznica uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, dzieło życia Rafała Lemkina jest wciąż przedmiotem analiz. Z tego powodu zorganizowaliśmy konferencję z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Prace polskiego prawnika o żydowskich korzeniach inspirują zarówno historyków, politologów oraz socjologów, jak i działaczy praw człowieka. To dlatego, że – jak pokazuje najnowsza historia – ludobójstwo nie jest jedynie doświadczeniem XX wieku. Uniwersalność koncepcji Lemkina nie wyklucza jednak jej rewolucyjnego charakteru: dzięki konwencji odpowiedzialność za ochronę życia zbiorowości ludzkich spoczywa na społeczności międzynarodowej.

Konferencja „Nowy świt Europy po Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku” (zobacz tutaj) to kolejny etap projektu Lemkin 2018-2023, realizowanego przez Instytut Pileckiego. W dniach od 3 do 5 grudnia br., w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, przedstawiciele nauki z różnych części globu dyskutowali o wpływie myśli Lemkina na światową politykę. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia i twórcze podejście do tematu były pochodną odmiennych doświadczeń i perspektyw naukowych prelegentów.

Wykłady dotyczyły następujących zagadnień:

  1.  Fundamenty nowoczesnej Europy – przemiany systemowe i prawne w XIX i XX wieku.
  2. Wyzwania prawne po Wielkiej Wojnie: nowe państwa i nowy ład międzynarodowy. Od traktatów do Ligi Narodów.
  3. Między porządkiem wersalskim a jałtańskim – propozycje definicji państwa prawa.
  4. Szkoła prawa w Polsce – tygiel narodów, kultur i religii. Ludzie – tradycje – osiągnięcia.
  5. Geneza myśli Rafała Lemkina.
  6. Charakterystyka podstawowych prądów filozoficznych i rozwiązań prawnych w obszarze państwa w Polsce i Europie w pierwszej połowie XX wieku.
  7. Totalitaryzmy a prawo. Prawo i doktryny polityczne i prawne w państwach totalitarnych XX wieku – podobieństwa i różnice.
  8. Ludobójstwo w rozważaniach Lemkina i jemu współczesnych.
  9. Od Wersalu do Norymbergi – najstraszniejsza lekcja historii w dziejach ludzkości a wyzwania na przyszłość.

Prelekcje były prowadzone w języku polskim oraz angielskim - zapewniliśmy tłumaczenie z obu języków.


Finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023, nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł

Zobacz także