Call for papers | Konferencja: 'Renegaci' narodu niemieckiego czy ‘zdrajcy narodu’ polskiego? Obywatele II RP niemieckiego pochodzenia podczas drugiej wojny światowej - Instytut Pileckiego

konferencja

10.07.2023 (PN) 09.00

Call for papers | Konferencja: 'Renegaci' narodu niemieckiego czy ‘zdrajcy narodu’ polskiego? Obywatele II RP niemieckiego pochodzenia podczas drugiej wojny światowej

Celem konferencji jest wypracowanie nowej refleksji nt. obywateli II RP niemieckiego pochodzenia w trakcie drugiej wojny światowej, w szczególności pod kątem historii społecznej, a także analiza fenomenu volkslisty na okupowanych ziemiach Polski.

Zapis polskich obywateli niemieckiego pochodzenia na tzw. Volkslistę podczas drugiej wojny światowej wyodrębnił w hierarchii społecznej ziem polskich pod okupacją niemiecką uprzywilejowaną grupę wobec Polaków, Żydów, Ukraińców i innych narodów. Badania z ostatnich kilku lat podważyły rozpowszechnioną tezę o absolutnym uprzywilejowaniu tzw. polskich Niemców, wskazując na brak zaufania niemieckiego okupanta wobec tej grupy ludności oraz chęć jej germanizacji i indoktrynacji w duchu narodowo-socjalistycznym. Także w historiografii niemieckiej podważa się coraz częściej tezę o jedności „Volksgemeinschaft” , wskazując np. postawy volksdeutschów wobec Niemców z Rzeszy i Niemców z krajów bałtyckich.

Konferencja będzie się koncentrować wokół następujących zagadnień:

 • Polityka okupanta niemieckiego wobec polskich obywateli niemieckiego pochodzenia na terenie okupowanej Polski.
 • „Niemcy polscy” oraz Niemiecka Lista Narodowa podczas drugiej wojny światowej oraz jej konsekwencje po 1945r.
 • (Samo-)identyfikacja narodowa i (samo-)postrzeganie się obywateli polskich narodowości niemieckiej
 • Obywatele II RP niemieckiego pochodzenia i ich stosunek do okupacji i okupanta niemieckiego
 • Sprzeciw i opór volksdeutschów wobec okupanta niemieckiego
 • Kolaboracja obywateli polskich narodowości niemieckiej Konflikty wewnątrz Volksgemeinschaft związane z volksdeutschami
 • Relacje volksdeutschów z Żydami i Ukraińcami
 • Stosunek volksdeutschów do Polaków i przedwojennego państwa polskiego po 1939 r.
 • Holokaust i Volksdeutsche

 

Prosimy o przesyłanie abstraktów (do 300 słów) oraz krótkich biogramów z listą najważniejszych publikacji do Michała Turskiego (michal.turski@cbh.pan.pl) do 21 lipca 2023 r.

 • Konferencja naukowa odbędzie się 18-19 października 2023 r. w Berlinie
 • Językami konferencji są niemiecki i polski.
 • Organizatorzy zapewniają noclegi i zwrot kosztów przejazdu. Konferencję współorganizują Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytut Pileckiego w Berlinie i w Warszawie.

Zobacz także