Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949 | call for papers - Instytut Pileckiego

}

konferencja

16.11.2021 (WT) 09.00

Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949 | call for papers

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w konferencji „Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949”, która odbędzie się 16 listopada 2021 r. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Celem konferencji będzie ukazanie na przykładzie case study, w jaki sposób polityka gospodarcza państw totalitarnych wpływała na codzienne życie Polaków w przełomowej dla nich dekadzie XX w. Zakres chronologiczny konferencji obejmuje zarówno okres okupacji ziem polskich, jak i pierwsze lata budowy przez władze komunistyczne nowego państwa. Wśród tematów, które zostaną poruszone w ramach konferencji, znajdą się dzieje społeczności lokalnych, instytucji i przedsiębiorstw, a także biografistyka. Zakres terytorialny, którego dotyczyć będą wystąpienia, będzie znacznie szerszy niż tylko okupowane ziemie polskie oraz terytorium Polski powojennej. Obejmie on również tereny polskie zaanektowane przez Sowietów w 1944 r. Szczególnym obszarem zainteresowania będzie Warszawa – dzieje jej mieszkańców oraz ich aktywność gospodarcza.

 

Proponowany zakres tematów

- polityka gospodarcza Niemców na okupowanych terenach Polski jako narzędzie dyskryminacji – case study

- polityka gospodarcza Sowietów na okupowanych terenach Polski jako narzędzie dyskryminacji – case study

- własność prywatna obywateli polskich w polityce okupantów – case study

- sądownictwo gospodarcze w czasach okupacji

- czarny rynek w okresie okupacji

- działalność polskich przedsiębiorstw w warunkach okupacji – case study

- własność komunalna w okresie okupacji i pierwszych lat Polski Ludowej – case study

- dzieje bankowości pod okupacjami – case study

- sowieckie demontaże na terenie starych i nowych ziem polskich

- majątki rolne na ziemiach polskich pod zarządem sowieckim w latach 1945-1947

- reforma rolna na przykładzie konkretnych majątków rolnych

- nacjonalizacja przemysłu na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw

- powojenna likwidacja prywatnych banków

- Warszawa jako centrum lokalnego życia gospodarczego

- Warszawa jako centrum gospodarcze Dystryktu GG

- życie codzienne mieszkańców Warszawy w latach 1945-1949

 

Informacje organizacyjne

- konferencja odbędzie się na platformie Zoom

- konferencja odbędzie się w języku polskim

- czas wystąpień – ok. 15 minut

- po konferencji autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do udziału w pracy nad tematycznym tomem studiów

 

Procedura zgłoszeń

- zgłoszenia na załączonym formularzu powinny być wysyłane drogą mailową na adres: a.zawistowski@instytutupileckiego.pl

- termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021 r.

- informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przekazana do dnia 20 czerwca 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; email: iodo@instytutpileckiego.pl

 4. Dane osobowe uczestników konferencji naukowych będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowych.

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konferencji naukowej.

 6. Uczestnikom konferencji naukowych, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, dane kontaktowe (mail, nr telefonu).

 8. Dane osobowe uczestników konferencji zostaną trwale usunięte 24 miesiące po konferencji.

 9. Uczestnikom konferencji naukowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konferencji naukowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 11. Dane uczestników konferencji naukowych nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 12. Dane uczestników konferencji naukowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zobacz także