AD VOCEM - edycja 3 | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line - Instytut Pileckiego

}

debata

01.02.2021 (PN) 15.00

AD VOCEM - edycja 3 | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line

W ramach III edycji projektu „Ad vocem” Debaty Instytutu Pileckiego zapraszamy do spotkań on-line w formacie debaty oksfordzkiej. W okresie od lutego do maja 2021 roku, z wykorzystaniem platformy Zoom.us, odbędzie się 7 sparingów debatanckich.

W projekcie mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju. Dopuszczamy możliwość udziału zespołów koleżeńskich z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie będą one brać udziału w punktacji szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach każdego "dnia sparingowego" odbędą się 3 debaty, w których może wziąć udział łącznie 6 drużyn, debatując z przeciwnikiem o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego:

  • drużyna początkująca - bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie);
  • drużyna średniozaawansowana - z pojedynczym doświadczeniem turniejowym;
  • drużyna zaawansowana - drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym.

Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń! Nabór rozpoczyna się w momencie opublikowania na stronie instytutpileckiego.pl informacji o rekrutacji i kończy w momencie zapełnienia 6 miejsc, wynikających z wymienionych wyżej kryteriów doboru drużyn. Ostateczną decyzję o łączeniu drużyn w pary i zakwalifikowaniu do danej kategorii podejmuje organizator, w oparciu o doświadczenie i poziom edukacyjny drużyn, kierując się zasadą łączenia drużyn na zbliżonym poziomie.

ZGŁOSZENIA

Mailowo na adres: advocem@instytutpileckiego.pl

Informacje, które należy przesłać: skład drużyny z informacją o doświadczeniu turniejowym każdego z uczestników, nazwę i poziom wiekowy szkoły/uczelni/organizacji, którą drużyna reprezentuje, imię i nazwisko opiekuna (o ile dotyczy).

Zakwalifikowani uczestnicy przed debatą przesyłają zgody RODO i wizerunek podpisane osobiście bądź przez opiekuna prawnego. Link do formularza: https://forms.gle/dGeLSC4KtH38H8yN8

 

PUNKTACJA

Wśród uczestników debatujących na poziomie zaawansowanym (którzy wezmą udział w min. 3 debatach) będzie prowadzony „ranking mówców” (na podstawie średniej ocen sędziowskich danego mówcy). Dwóch uczestników, z dwóch różnych drużyn uplasowanych najwyżej w rankingu, weźmie udział w „pojedynku najlepszych mówców” w formacie debaty wzorowanej na debacie Lincoln-Douglas. 

Szkoły i uczelnie przez uczestnictwo w debatach zbierają punkty - udział reprezentacji szkoły w każdej debacie to 1 punkt. Trzy najaktywniejsze szkoły (minimum 5 debat) w edycji dostają pakiet publikacji IP oraz certyfikat najaktywniejszej szkoły w projekcie AD VOCEM.

Nauczyciele z tych szkół przygotowujący uczniów otrzymują statuetkę NAUCZYCIELA AD VOCEM.

Każdy uczestnik (i nauczyciel) za każdą debatę otrzymuje certyfikat udziału.

Czterech najaktywniejszych uczestników, którzy wzięli udział w największej liczbie debat w edycji (ale minimum w 3)  - otrzymuje statuetki DEBATANTA AD VOCEM.

 

Zasady debaty oksfordzkiej on-line

1.      Do przeprowadzenia debaty wykorzystywana jest platforma zoom.us.

2.      W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.

3.      Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.

4.      Do udziału w debacie mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.

5.      Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

6.      O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 30 minut przed rozpoczęciem debaty.

7.      Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. Czas 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

8.      Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

9.      Role mówców:

•    1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy;

•    2 mówca – argumentacja;

•    3 mówca – kontrargumentacja;

•    4 mówca – podsumowanie.

10.   Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut.

11.   Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 sekund wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.

12.   Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:

•    Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania).

•    W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie.

•    Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono.

•    Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty.

•    Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem.

•    Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

- przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;

- do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

13.   Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

14.   Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.

Poniżej znajdziesz dokumenty, które należy wypełnić przy rekrutacji do projektu AD VOCEM.

Zobacz także