Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych

w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości bądź pokrewne z dziedziny nauk społecznych

DATA OGŁOSZENIA: 05.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.07.2021 r.

LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne, bibliotekoznawstwo, naukowe bazy danych, informacja naukowa

 

Podstawowe wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości bądź pokrewnych w dziedzinie nauk społecznych.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy i doświadczenie z dziedziny nauk społecznych.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie min. B2/C1 umożliwiająca swobodne czytanie źródeł i literatury naukowej oraz samodzielne wygłaszanie referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych.
 4. Bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi naukowych baz danych i umiejętność zarządzania nimi.
 5. Znajomość bibliotek w Polsce i zagranicą.
 6. Predyspozycje do pracy zespołowej.
 7. Doskonała organizacja pracy.
 8. Wyrażenie gotowości do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.
 2. Odbyte stypendia i/lub staże w instytucjach naukowych/akademickich.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z gospodarką społeczną.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu.
 5. Znajomość historii XX wieku.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych;
 5. Wykaz publikacji;
 6. Opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata/ki i jego/jej predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej.
 7. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego;
 8. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych o następującej treści stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
 9. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

w terminie do dnia 25.07.2021 r. do godziny 24.00.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata.

2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Planowana data zatrudnienia: sierpień 2021 r.

Materiały informacyjne dotyczące  funkcjonowania  i  działalności  Instytutu Pileckiego

dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl

 

Załącznik – RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
 6. Kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 2. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.