Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W KONKURSIE OGŁOSZONYM PRZEZ DYREKTORA INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO W DNIU 29.03.2021 R. NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKO NAUKOWE:

stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych dokonano oceny kwalifikacji kandydatów oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W przeprowadzonym konkursie wyłoniony został prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, posiadający tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.