Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski - Instytut Pileckiego

}

Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski

Celem projektu badawczego jest ustalenie szczegółowego obrazu strat poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w zakresie szczególnego rodzaju dobra kultury jakim są zabytki nieruchome.

Celem projektu badawczego jest ustalenie szczegółowego obrazu strat poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w zakresie szczególnego rodzaju dobra kultury jakim są zabytki nieruchome. Chodzi o podsumowanie i zweryfikowanie dotychczasowego stanu badań, jak również poszerzenie go o nowe ustalenia dotyczące ogółu tego terytorium.

W efekcie prowadzonych badań powstanie zarówno katalog ustalonych źródłowo aktów niszczenia, jak również bazujące na tym materiale problemowe opracowanie opisujące politykę niemieckich okupantów w stosunku do polskich zabytków nieruchomych, jak i zarazem polskie działania z okresu wojennego i tużpowojennego w zakresie dokumentowania i naprawiania tych zniszczeń. Ważnym aspektem tych badań będzie również ustalenie personaliów osób odpowiedzialnych za zniszczenia jak i ratowanie polskich zabytków nieruchomych w tym czasie.

Ze względu na zakres tego tematu, pierwszy etap prac badawczych będzie skupiony na zabytkach nieruchomych znajdujących się na terenie dystryktu krakowskiego, którego głównym ośrodkiem był Kraków, będący zarazem stolicą Generalnego Gubernatorstwa i miastem uchodzącym w oczach okupantów za najbardziej niemieckie właśnie pod względem znajdujących się w nim dóbr kultury (w tym zabytkowych obiektów nieruchomych).


fot. Dworzec Główny - widok zewnętrzny, Narodowe Archiwum Cyfrowe