Wydarzenie

Konkurs na koncepcję projektu badawczego | ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na przedstawienie koncepcji projektu badawczego dotyczącego zagadnienia:

Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej.

Stanowisko kierownika projektu:

Laureat konkursu obejmie stanowisko kierownika w przedłożonym przez siebie projekcie i zostanie przyznane mu stypendium naukowe na okres od 1 czerwca 2020 do 1 września  2022 r. (planowany początek projektu: 1 czerwca 2020 r.).

Oferta skierowana jest do badaczy z większym doświadczeniem, posiadających stopień doktora habilitowanego.  Harmonogram projektu zakłada zaangażowanie czasowe stypendysty w jego realizację (około 10 godzin tygodniowo) i oprócz prowadzenia badań naukowych udział w seminariach oraz konferencjach naukowych.

Stanowisko wykonawcy projektu:

Stypendium naukowe na okres od 1 czerwca 2020 do 1 września  2022 r. (planowany początek projektu: 1 czerwca 2020 r.).

Oferta skierowana jest do badaczy posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego.  Harmonogram projektu zakłada zaangażowanie czasowe stypendysty w jego realizację (około 10 godzin tygodniowo) i oprócz prowadzenia badań naukowych udział w seminariach oraz konferencjach naukowych.

Informacja o stypendium

 • Stypendium przyznawane jest na okres 27 miesięcy
 • Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2020 do 1 września 2022  r.
 • Stypendysta będzie miał zapewnione miejsce pracy w Instytucie.
 • Wyjazdy naukowe (miejsca i czas trwania będą ustalane w ramach projektu). Instytut przeznaczy dodatkową kwotę na przeprowadzenie kwerend związanych z realizacją projektu.
 • Wymagane uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.

Opis zadań:

 • Przeprowadzenie kwerendy w archiwach żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz
  w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami Instytutu
 • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego
 • Kierowanie zespołem badawczym realizującym zaprezentowany temat badawczy
 • Przygotowanie edycji źródeł na wspomniany temat
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
 • Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.

Słowa klucze: zakony żeńskie w Polsce, II wojna światowa, Kościół katolicki, pomoc Żydom      

Wymagania dla kierownika projektu:

 • przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
 • udokumentowany dorobek naukowy na temat historii żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w XX w.

Wymagania dla wykonawcy projektu:

 • przynajmniej stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • wymagana znajomość historii Kościoła
 • doświadczenie w edycji źródeł

Zgłoszenia

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 24.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe – Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. List motywacyjny.

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu „Polityka Rządu RP na uchodźstwie wobec mniejszości narodowych w latach 1939-1945”

 1. CV zawierające:
 • wykaz publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach oraz innych osiągnięć naukowych,
 • informacje o udziale w projektach naukowych i badawczych,
 1. Skan dokumentów potwierdzających posiadany stopień naukowy.
 2. Opinię jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat przedstawianego projektu i jego kierownika
 3. Koncepcję projektu badań naukowych. Powinna ona zawierać: harmonogram badań, przewidywaną liczbę wykonawców projektu, opis projektu (maksymalnie 10 tysięcy znaków), bibliografię, wykaz źródeł archiwalnych (nazwy archiwów i zespołów archiwalnych), wstępny kosztorys (zawierający również miesięczną kwotę wynagrodzenia dla kierownika projektu)
 4. Skan podpisanego oświadczenia o administratorze danych osobowych (Załącznik nr 1)
 5. Skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)

Ewentualne pytania bądź wątpliwości prosimy przesyłać na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych, kompletnych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 14 a 17 kwietnia 2020 r. w siedzibie Instytutu, ul. Foksal 17 w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej www.instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej. Nie przewidujemy procedury odwoławczej.

Zobacz także