Editorial policy - Instytut Pileckiego

Zasady etyki obowiązujące w czasopiśmie „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zostały przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) publicationethics.org zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych. Redakcja w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów oraz rzetelności naukowej egzekwuje przestrzeganie standardów i norm etycznych zarówno w stosunku do autorów publikacji jak i recenzentów, a także sama postępuje zgodnie z powyższymi wytycznymi.

 

  1. Obowiązki redakcji

Bezstronność

Decyzja o publikacji nadesłanego manuskryptu podejmowana jest wyłącznie w oparciu o ocenę jego wartości merytorycznej i jego zgodność z profilem czasopisma. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wiara, pochodzenie, narodowość ani przekonania polityczne autorów tekstów zgłoszonych do publikacji nie będą miały wpływu na ich ocenę przez redaktora naczelnego i pozostałych redaktorów.

 

Poufność

Wszystkie informacje na temat autora, które są w posiadaniu redakcji, są poufne. Redakcja nie będzie udzielała informacji na temat przesłanych tekstów nikomu poza autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, tłumaczom i wydawcą. Redakcja nie będzie używała informacji ani wyników badań zawartych w nieopublikowanym manuskrypcie.

 

Konflikt interesów

W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów pomiędzy autorem a członkiem redakcji, ten ostatni nie będzie brał udziału w procesie podejmowania decyzji odnośnie przesłanego tekstu. W zakres konfliktu interesów wchodzą takie zjawiska jak współpraca, konkurencja z autorem lub reprezentowaną przez niego instytucją, koligacje rodzinne.

 

Decyzja dotycząca publikacji

Zgłoszony do publikacji tekst może być odrzucony na każdym etapie w przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej autora lub naruszenia zasad etycznych go obowiązujących. Tekst może być też odrzucony przed redakcję w przypadku kiedy jego jakość naukowa lub oryginalność budzą poważne zastrzeżenia merytoryczne. W przypadku stwierdzenia przez redakcję, że nadesłany tekst kwalifikuje się do wysłania go do recenzji, zostaje on przekazany do oceny dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów w oparciu o formułę double blind (zarówno autor jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości). Decyzja o publikacji podejmowana jest przed redakcję na podstawie pozytywnych recenzji (proces recenzyjny jest opisany w zakładce Recenzje). Ostateczna decyzja o przekazaniu tekstu do recenzji lub jego publikacji podejmowana jest przez redaktora naczelnego.

 

Odwołania

Autor ma prawo odwołać się od decyzji o nieprzekazaniu tekstu do recenzji lub jego odrzuceniu w oparciu o dwie negatywne recenzje. Ostateczną decyzję na temat zasadności odwołania podejmuje redaktor naczelny. Wymóg uzyskania dwóch pozytywnych recenzji jest wiążący dla redaktora naczelnego.

 

Korekta tekstu

Zmiany w zakresie ortografii, interpunkcji, składni oraz fleksji, a także w sposobie odwoływania się do literatury w przypisach oraz bibliografii są dokonywane w tekście bez wiedzy autora. Pozostałe ingerencje w tekście przeznaczonym do publikacji mogą odbywać się wyłącznie za zgodą autora.

 

  1. Obowiązki recenzentów

Zgłoszony do publikacji artykuł, po spełnieniu wymagań formalnych, kierowany jest do dwóch recenzentów. Procedura double blind oznacza, że zarówno autor jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Po jej przeprowadzeniu autor ma prawo zapoznać się z treścią recenzji.

 

Terminowość

Recenzent, który nie może zrecenzować tekstu lub nie dokona tego w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie redakcję.

 

Obiektywizm

Recenzenci mają obowiązek dokonania oceny tekstu wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne, popierając ją argumentami naukowymi. Odwołania ad personam są niewłaściwe i nieetyczne. Oceny tekstu recenzent dokonuje na dostarczonym przed redakcję formularzu, w którym kryteriami są: zgodność zawartości tekstu z tytułem artykułu; dobór literatury oraz źródeł; poprawność użytych metod badawczych; wartość artykułu w stosunku do dotychczasowego stanu badań; poprawność językowa: styl oraz czytelność wywodów autora.

 

Anonimowość

Recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia recenzentom informacji na temat tożsamości autora.

 

Poufność

Recenzenci zobligowani są do zachowania poufności na temat ocenianej, nieopublikowanej pracy. Wyniki badań, zawarte w manuskrypcie informacje, dane i opinie nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji tekstu.

 

Potwierdzenie źródeł

Recenzent powinien wskazać autorowi znane mu źródła i publikacje, które jego zdaniem są ważne dla poruszanego tematu, a nie zostały w manuskrypcie wykorzystane. Jakiekolwiek stwierdzenie, że podawane w publikacji dane lub interpretacje nie są nowe powinno być poparte odwołaniem do konkretnego źródła.

 

Konflikt interesów

Recenzent nie może recenzować pracy, z której autorem lub reprezentowaną przez niego instytucją jest skonfliktowany lub pozostaje w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych (podległość zawodowa, pokrewieństwo, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających okres sporządzenia recenzji).

 

Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania redakcji o naruszeniu standardów etycznych przez autora publikacji, w tym o pokrywaniu się fragmentów manuskryptu z jakimkolwiek znanym mu opracowaniem, a także o samym podejrzeniu o popełnienie plagiatu.

 

  1. Obowiązki autora

Autorstwo pracy

Za autorów pracy uważa się osoby, które znacząco przyczyniły się do powstania projektu, jego pomysłu, wykonania lub interpretacji. Przed złożeniem artykułu do redakcji treść manuskryptu musi być zaakceptowana przez wszystkich jego autorów. Ghostwriting oraz guestautorship są przejawem nierzetelności naukowej oraz przekroczeniem zasad etycznych. Autorzy są zobowiązani do określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu. Ghostwriting ma miejsce kiedy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie manuskryptu, lecz nie został wymieniony wśród jego autorów. Z kolei guestautorship dotyczy sytuacji, w której udział danej osoby przy powstaniu pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, lecz mimo to wymieniona jest ona wśród autorów publikacji.

 

Oryginalność

Autorzy mogą przedstawić do publikacji wyłącznie oryginalne teksty własne. Praca nie spełniająca tego kryterium nie zostanie dopuszczona do publikacji, a w przypadku ujawnienia tego faktu po publikacji zostanie ona wycofana. Za nieetyczną i niedopuszczalną uważa się jakąkolwiek formę plagiatu, w tym przywłaszczenie podawanie dorobku, danych, interpretacji lub koncepcji teoretycznych innych autorów jako swoich własnych, a także bez podawania stosownego odwołania do nich w tekście. Nieakceptowany jest również autoplagiat, czyli powtórne opublikowanie swoich wcześniejszych tekstów jako utworów nowych. W przypadku zgłoszenia tekstu do „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” za niedopuszczalne uznaje się równoczesne wysłanie manuskryptu do innych czasopism, a także przedłożenie tekstu będącego tłumaczeniem artykułu już opublikowanego.

 

Ujawnienie konfliktu interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowanie swojego projektu oraz wkład instytucji badawczych, naukowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów w jego powstanie. Przy zgłoszeniu tekstu autor zobligowany jest do zgłoszenia każdego potencjalnego konfliktu interesów, który mógł wpłynąć na treść złożonej publikacji.

 

Błędy po opublikowaniu tekstu

W przypadku, kiedy autor już po opublikowaniu tekstu dostrzeże istnienie w niej błędu lub nieścisłości, powinien o tym niezwłocznie poinformować redakcję w celu dokonania korekty, sprostowania lub wycofania tekstu.