Chcesz razem z nami organizować Akademię Witolda Pileckiego, projekt „Zawołani po imieniu” i inne wydarzenia edukacyjno-historyczne? Zgłoś się!

 


 

Specjalista/ka ds. edukacji | rekrutacja

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista w Zespole ds. Edukacji

 

Zakres obowiązków:

- wsparcie przy tworzeniu, organizacji oraz prowadzeniu wydarzeń edukacyjno-historycznych, m. in. Akademii Witolda Pileckiego, projektu “Zawołani po imieniu”;

- prowadzenie i obsługa dokumentacji projektów.

 

Wymagania:

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- zainteresowanie historią i kulturą;

- wysoka kultura osobista i życzliwość w relacjach z ludźmi;

- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie;

- umiejętność posługiwania się aplikacjami: Zoom, Google Classroom, Mentimeter.

 

Mile widziane:

- doświadczenie dydaktyczne;

- wykształcenie historyczne.

 

Co oferujemy:

- umowę zlecenia;

- szansę rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się instytucji naukowej;

- ciekawe, inspirujące zadania na pograniczu kultury i historii, w młodym, zaangażowanym i życzliwym zespole;

- możliwość poszerzenia wiedzy historycznej.

 

Prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego wpisując w tytule maila „rekrutacja” na adres z.stankiewicz@instytutpileckiego.pl do 27 maja 2021 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,

e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;

dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;

kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:

· osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

· administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.