Instytut Pileckiego to nie tylko nowoczesna instytucja prowadząca działalność badawczą i kulturalną, ale przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy osób, które tak samo jak my interesują się historią, które doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych. Ludzi, którzy razem z nami będą chcieli wypełniać naszą misję popularyzacji historii Polski i doświadczenia XX wieku nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych:

Główne zadania:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie sporządzania: ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

 2. przekazywanie wymaganych ogłoszeń i informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania - zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (znajomość niezbędnych aplikacji i narzędzi informatycznych);

 3. sporządzanie planu zamówień publicznych i przygotowywanie rocznych sprawozdań;

 4. zapewnienie obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;

 5. wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu;

 6. zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu;

 7. weryfikowanie wniosków finansowych pod kątem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulaminami wewnętrznymi;

 8. monitorowanie stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień Publicznych;

 9. przygotowanie projektów wewnętrznych regulaminów dotyczących zamówień publicznych;

 10. reprezentowanie Instytutu w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem w sprawach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 11. udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi oraz udzielanie wyjaśnień instytucjom kontrolującym.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

 2. doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako osoba/członek komisji przetargowej odpowiedzialna za formalną stronę prowadzonego postępowania;

 3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;

 4. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji MS Office;

 5. rzetelność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

 2. ciekawą pracę w stabilnej Instytucji;

 3. pracę w zgranym zespole, w dobrej atmosferze;

 4. szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji naukowej;


 

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@instytutpileckiego.pl, do 12.09.2021 r. W tytule maila prosimy wpisać: „Specjalista ds. Zamówień Publicznych”.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Do składanych ofert należy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im .Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa w celach rekrutacyjnych na zasadach określonych w „Klauzuli informacyjnej do procesu rekrutacji”.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.