News

Belarus lebt - das Stipendienprogramm des Pilecki-Instituts für belarusische Journalistin*innen, Blogger*innen und Schriftsteller*innen!

(Информация на беларусском и русском ниже)

In Zusammenarbeit mit Biełsat po polskuБелсат TVBelsat in English und der Stiftung Solidarity Zone hat das Pilecki-Institut Berlin ein spezielles Stipendienprogramm für belarusische Journalistin*innen, Blogger*innen und anderweitig tätige Schriftsteller*innen vorbereitet. An diesem können sowohl profesionelle Medienschaffende wie auch Hobbypublizist*innen teilnehmen.

Essays, Reportagen, Podcasts, Videos - die Palette ist breit. Zwei Kriterien, welchen Vorrang eingeräumt wird, sind Kreativität, und das Potenzial, die globale Öffentlichkeit zu informieren und wachzurütteln, während Mobilisierungskapazitäten in Belarus weiterhin am Leben erhalten und ausgeschöpft werden.

Es geht um Menschen, deren Wissen und aktuelle Erfahrungen in Zeiten einer wahren Flut an zweitrangigem Infotainment nicht in der Masse untergehen und in Vergessenheit versinken dürfen. Ihnen wird heute vom Lukashenko-Regime finanziell der Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist das Gebot der Stunde, ihnen unter die Arme zu greifen, aber klar ist auch, dass wir sie genauso brauchen wie sie uns.

Insgesamt 8 Stipendien in Höhe von 600 Dollar, die monatlich ausgezahlt werden (fünf Monate lang), gibt es zu vergeben.

Der Namenspatron unserer Stiftung Witold Pilecki hat auf dem Gebiet des heutigen Belarus gelebt. Als jemand, der sich immer gegen jegliche politische Extremismen und Despotie aufgelehnt hat, ist er auch ein Patron all derer, die den Kampf um individuelle wie auch politische Freiheit auch heute noch zu führen bereit sind.

Einsendeschluss: 07.09.2020. 

Alle Projekte, Vorschläge etc. kann man auf die E-Mail apply@pileckiinstitut.de schicken. 

Unten zunächst die belarusische Version, darunter die russische.

Das Coverbild wurde von Rufina Bazlova kreiert.


 

Інстытут Пілецкага ў Берліне сумесна з тэлеканалам «Белсат» і фондам «Зона салідарнасці» падрыхтаваў адмысловую стыпендыяльную праграму для беларускіх журналістаў, блогераў і іншых пісьменнікаў. Прыняць удзел у гэтай праграме могуць як прафесіяналы ў галіне СМІ, так і пісьменнікі-аматары.

Апошні тэрмін падачы прапаноў: 7 верасня, apply@pileckiinstitut.de .

ІНФАРМАЦЫЯ

 1. Арганізатар
 • Арганізатарам праекта з'яўляецца Pilecki-Institut Berlin, Pariser Platz 4A, 10117 Берлін, філіял Інстытута Пілецкага, вул. Фоксаль (Foksal) 17, 00-372 Варшава. Праект рэалізуецца ў партнёрстве з тэлеканалам Belsat TV і фондам Solidarity Zone.
 • Вітальд Пілецкі, які жыў на тэрыторыі цяперашняй Беларусі, гэта не толькі сведка ХХ стагоддзя, ахвяра і герой барацьбы з двума таталітарнымі рэжымамі. Як уважлівы назіральнік і сведка, аўтар вусных і пісьмовых справаздач пра Асвенцым, ён таксама з'яўляецца заступнікам усіх тых, хто супраціўляецца злу: паказваючы рэпрэсіі, называючы злачынствы, папярэджваючы свет і аказваючы супраціў, часта ў экстрэмальных умовах.
 • Стыпендыяльны праект «Жыве Беларусь» з'яўляецца часткай культурна-даследчай праграмы «Еўропа Усход-Захад» інстытута Pilecki-Institut Berlin, мэта якой — гістарычны аналіз і фіксаванне сучасных пераменаў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, з асаблівым акцэнтам на бягучыя змены, што адбываюцца ў Беларусі.
 • Стыпендыяльны праект «Жыве Беларусь» адрасаваны беларускім журналістам, даследчыкам і блогерам, якія: дакументуюць пратэсты беларусаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у іх краіне і хвалю рэпрэсій, якая рушыла пасля іх, а таксама фундаментальныя працэсы стварэння нацыянальнай і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, якія адбываюцца на нашых вачах і суправаджаюць выбарчую кампанію ды рух супраціву ўладам; вывучаюць розныя формы салідарнасці грамадства і супраціву.
 • На стыпендыі могуць падаваць заяўкі як прафесійныя журналісты і блогеры, для якіх гэтая праца з'яўляецца крыніцаю даходу, так і прадстаўнікі грамадзянскай журналістыкі, якія не атрымліваюць прыбытку ад сваёй дзейнасці;
 • Кожны кандыдат павінен прадставіць свой праект з апісаннем дзеянняў і тэмаў, якія ён плануе раскрыць у рамках стыпендыі (якія матэрыялы, у якой форме, дзе, а менавіта, у якой прасторы, якім сродкам перадачы асяроддзі, у якой колькасці / як часта ён плануе ствараць і публікаваць).
 • Пры ацэньванні заяўкі Камісія будзе прымаць пад увагу творчы патэнцыял і/або высокі прафесійны ўзровень праектаў, патэнцыял іх сацыяльнага ўздзеяння, а таксама папулярызацыйны аспект гістарычнай і даследчай інфармацыі пра змены, якія адбываюцца ў Беларусі, для Беларусі, Польшчы і Нямеччыны.

2. Набор

 • Заяўка павінна складацца з запоўненага бланка на мове (на выбар: беларуская, расейская, польская ці ангельская) з апісаннем праекта і дэкларацыі аб адміністратары персанальных звестак - Дадатак 1.
 • Апісанне праекта (на выбар: на беларускай, расейскай, польскай, ангельскай мовах) павінна тычыцца стварэння аднаго або серыі рэпартажаў, тэкстаў, аўдыё і відэа матэрыялаў, фотаздымкаў, мультымедыйных праектаў, аналітычных тэкстаў, падкастаў (на выбар), якія або якія можна апублікаваць у выглядзе тэксту альбо ў іншай, мультымедыйнай, форме.
 1. Ацэньванне
 • Заяўкі будуць ацэньвацца журы, якія складаюцца з каманды арганізатараў у супрацоўніцтве з Belsat TV: Матэуш Адамскі, Агнешка Рамашэўска, Джэк Фэйрвэдэр, Войцех Казлоўскі, Ганна Радзеёўска, Матэўш Фалкоўскі і адмыслоўцаў, запрошаных для ўдзелу ў праекце. Спіс адмыслоўцаў, якія выступаюць у праекце ў якасці настаўнікаў, будзе размешчаны на сайце www.pileckiinstitut.de.
 1. Выбар
 • Будзе адабрана 8 заявак. Пры адборы пад увагу будуць прымацца партфоліо і план праекта. Фіналістам паведамяць пра выбар па электроннай пошце. Арганізатары пакідаюць за сабой права скараціць або павялічыць лік узнагароджаных заявак.
 1. Стыпендыі
 • Восем абраных стыпендыятаў атрымаюць штомесячную стыпендыю на пяць месяцаў у памеры 600 даляраў у месяц (5 x 600 даляраў).
 1. Дамова
 • У выпадку выбару на ўдзел у праекце, змест гэтага дакумента будзе дадаткам да дамовы, падпісанай паміж фіналістам і Pilecki-Institut Berlin.

 

Институт Пилецкого в Берлине совместно с телеканалом «Белсат» и фондом «Зона солидарности» подготовил специальную стипендиальную программу для беларусских журналистов и блогеров. В данной программе могут принять участие как профессионалы в области СМИ, так и публицисты-любители.

Крайний срок подачи заявок: 7 сентября.

Адрес для подачи заявок: apply@pileckiinstitut.de

ИНФОРМАЦИЯ

 1. Организатор
 • Организатором проекта является Pilecki-Institut Berlin, Pariser Platz 4A, 10117 Берлин, являющийся филиалом Института Пилецкого, ул. Фоксаль (Foksal) 17, 00-372 Варшава. Проект реализуется в партнерстве с телеканалом Belsat TV и фондом Solidarity Zone.
 • Витольд Пилецкий, живший на территории нынешней Беларуси, это не только свидетель ХХ века, жертва и герой борьбы с двумя тоталитарными режимами. Как внимательный наблюдатель и свидетель, автор устных и письменных отчетов об Аушвице, он также является покровителем всех тех, кто сопротивляется злу: показывая репрессии, называя преступления, предупреждая мир и оказывая сопротивление, часто в экстремальных условиях.
 • Стипендиальный проект «Жыве Беларусь» является частью культурно-исследовательской программы «Европа Восток-Запад» института Pilecki-Institut Berlin, цель которой — исторический анализ и фиксирование современных перемен в Центральной и Восточной Европе, с особым акцентом на текущие изменения, происходящие в Беларуси.
 • Стипендиальный проект «Жыве Беларусь» адресован беларусским журналистам, исследователям и блогерам, документирующим: протесты беларусов против фальсификации президентских выборов в их стране и последовавшей за этим волны репрессий; происходящие на наших глазах фундаментальные процессы создания национального и гражданского сообщества в Беларуси, сопровождавшие избирательную кампанию и движение сопротивления властям; изучающим различные формы солидарности общества и сопротивления.
 • На стипендии могут подавать заявки как профессиональные журналисты и блогеры, для которых эта работа является источником дохода, так и представители гражданской журналистики, которые не получают доход от своей деятельности;
 • Каждый соискатель должен представить свой проект с описанием действий и тем, которые он планирует раскрыть в рамках стипендии (какие материалы, в какой форме, где, т.е. в каком пространстве, каким средство передачи среде, в каком количестве /как часто он планирует создавать и публиковать).
 • При оценке заявки Комиссия будет принимать во внимание творческий потенциал и/или высокий профессиональный уровень проектов, потенциал их социального воздействия,  а также популяризирующий аспект исторической и исследовательской  информации об изменениях, происходящих в Беларуси, для Беларуси, Польши и Германии.

2. Заявка

 • Заявка должна включать заполненный бланк на языке (на выбор: беларусский, русский, польский или английский) с описанием проекта и декларацию об администраторе персональных данных - Приложение 1.
 • Описание проекта (на выбор: на беларусском, русском, польском, английском языках) должно касаться создания одного или серии репортажей, текстов, аудио- и видеоматериалов, фотографий, мультимедийных проектов, аналитических текстов, подкастов (на выбор), которые можно опубликовать в виде текста либо в иной мультимедийной форме.
 1. Оценивание
 • Заявки будут оцениваться жюри, состоящим из команды организаторов в сотрудничестве с Belsat TV: Матеуш Адамский, Агнешка Ромашевская, Джек Фэйрвезер, Войцех Козловский, Ханна Радзеёвская, Матеуш Фалковский и специалистов, приглашенных для участия в проекте. Список специалистов, выступающих в проекте в качестве наставников, будет размещен на сайте www.pileckiinstitut.de.
 1. Отбор
 • Будет отобрано 8 заявок. При отборе во внимание будут приниматься портфолио и план проекта. Финалистов уведомят о выборе по электронной почте. Организаторы оставляют за собой право сократить или увеличить число награжденных заявок.
 1. Стипендии
 • Восемь выбранных стипендиатов получат ежемесячную стипендию на пять месяцев в размере 600 долларов в месяц (5 x 600 долларов).
 1. Договор
 • В случае отбора для участия в проекте, содержание этого документа будет приложением к договору, заключенному между финалистом и Pilecki-Institut Berlin.

За информационное сопровождение благодарим Begin Group.

Download

See also