INSTYTUCJA: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Historia
DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.12.2019 r.
LINK DO STRONY: www.instytutpileckiego.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kulturoznawstwo, filozofia kultury, film i teatr polski w XX wieku, polityka historyczna, pojęcie kultury narodowej i tożsamości narodowej.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Podstawowe wymagania:
1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych
2. Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu
Pileckiego
3. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie historii i kulturoznawstwa
4. Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i niemieckiego, tj. w stopniu
umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów i wygłaszanie referatów na konferencjach
naukowych. Mile widziana znajomość innych języków obcych.
5. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
6. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów naukowych w kraju i za granicą.
7. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.
8. Wyrażają gotowość do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.


Wymagane dokumenty od Kandydatów:
1. List motywacyjny
2. CV
3. Skan dyplomu uzyskania stopnia doktora
4. Informacja dotycząca doświadczenia naukowego i prowadzonych badań
5. Lista publikacji
6. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie
podstawowym (pierwszym) miejscem pracy.
7. Opinia co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat
Kandydata i jego predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej.

8. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie
Pileckiego.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych.


Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.


Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

  •  w formie elektronicznej, na adres mailowy: rekrutacja@instytutpileckiego.pl
  •  w formie papierowej, na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17 00 – 372 Warszawa

w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 16.00.


Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia oraz kwalifikacji kandydata
2. ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Data zatrudnienia: styczeń 2020 r.


O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Pileckiego dostępne są na stronie internetowej: www.instytutpileckiego.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.


Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal
17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod
adresem:

  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
  •  e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;

2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie
administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania
i usuwania awarii;
4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;
6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych
osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:

  •  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych
osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie
właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu
rekrutacji;
8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.