Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z
pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.


Przeprowadzamy także kwerendy, w celu zebrania dokumentów, które stają się podstawą do wręczenia Medalu Virtus et Fraternitas. Medalem tym nagradzamy osoby, które szczególnie zasłużyły się w dziele ratowania polskich obywateli, będących ofiarami zbrodni m.in. sowieckich i nazistowskich, a także osoby pielęgnujące pamięć o tych ofiarach. 

Instytut Pileckiego skupia ludzi pełnych pasji i zaangażowania, przekonanych o wadze realizowanych zadań. Poszukujemy osób, które, tak samo jak my, interesują się historią i doceniają jej znaczenie we współczesnym świecie.

 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • Dyscyplina naukowa: Historia
 • Słowa kluczowe: Historia, XX wiek, polscy zesłańcy na terenie ZSRS, polityka historyczna, geopolityka, religioznawstwo
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Data zatrudnienia: 01.09.2019 r.

 

Podstawowe wymagania:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych,
 • Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z okresem badawczym Instytutu Pileckiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie historii, polityki historycznej, a także religioznawstwa,
 • Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i rosyjskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów i wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych (mile widziana znajomość innych języków obcych),
 • Doświadczenie pracy w archiwach postsowieckich,
 • Doświadczenie w nagrywaniu relacji ze świadkami epoki,
 • Wyrażają gotowość do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 • List motywacyjny,
 • CV,
 • Skan dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • Informacja dotycząca doświadczenia naukowego i prowadzonych badań,
 • Lista publikacji,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Instytut Pileckiego będzie podstawowym (pierwszym) miejscem pracy,
 • Opinia co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego na temat Kandydata i jego predyspozycjach do podjęcia pracy naukowo-badawczej,
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Instytucie Pileckiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Pileckiego danych osobowych. 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie ww. dokumentów:

 • w formie elektronicznej, na adres mailowy: rekrutacja@instytutpileckiego.pl, z dopiskiem „Adiunkt - historia”
 • w formie papierowej, na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17, 00 – 372 Warszawa

w terminie: do dnia 12.08.2019 r. do godz. 16.00

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. Ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania  warunków  dotyczących  wykształcenia oraz  kwalifikacji  kandydata.

2. Ocenę wiedzy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową co najmniej na 7 dni przed jej terminem.

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany pisemnie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.