POLSKI WIEK XX. NOWE PERSPEKTYWY / Projekt badawczo-wydawniczy

11 grudnia 2017

POLSKI WIEK XX-banery-850x450(1)
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zaprasza do współpracy uczonych, zainteresowanych przygotowaniem nowych prac poświęconych polskiemu doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku.

Chcemy zachęcić polskich badaczy reprezentujących różne dyscypliny do refleksji nad fundamentalnymi zagadnieniami dwudziestowiecznej historii Polski. W ramach półtorarocznego projektu powstaną nowe prace, podejmujące różne tematy: pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w dotychczasowych badaniach, niekiedy trudne i kontrowersyjne, często wymagające syntetycznego, porównawczego lub problemowego podejścia. Książki zostaną następnie wydane nakładem Ośrodka.

Projekt ma na celu zainspirowanie nowych badań i prezentację ich wyników w atrakcyjnej formie. Chcemy umożliwić polskim naukowcom realizację ambitnych pomysłów, odkładanych często na później ze względu na konieczność przeprowadzenia szerokiej kwerendy, zgromadzenia i zapoznania się z literaturą lub wykonania pogłębionych analiz. Zależy nam na książkach nie tylko rzetelnie udokumentowanych, stawiających nowe pytania i proponujących oryginalne interpretacje, lecz także dobrze napisanych, zdolnych zwrócić uwagę szerokiego grona odbiorców. Chcielibyśmy ponadto, aby głos polskiej humanistyki był obecny w światowej dyskusji o historii XX wieku. Dlatego planujemy przekład najlepszych prac na język angielski i ich wydanie za granicą.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Uwzględnimy także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską.

Zapraszamy autorów do nadsyłania projektów, które stanowić będą punkt wyjścia do pracy nad przygotowaniem publikacji książkowych. Propozycje należy zgłaszać w ramach jednego lub kilku wymienionych poniżej obszarów badawczych.

I. PODEJŚCIE MIKROHISTORYCZNE: Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-1945 (studia z historii lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich)

 1. Niemieckie i sowieckie zbrodnie na polskich elitach i inteligencji
 2. Totalitaryzmy a etniczność: niemiecka i sowiecka polityka wobec poszczególnych grup narodowych w okupowanej Polsce
 3. Stosunek Niemców i Sowietów do polskich instytucji i dóbr kultury
 4. Życie codzienne pod dwiema okupacjami
 5. Powojenny system (nie)sprawiedliwości: rozliczenie zbrodni niemieckich w komunistycznej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej następców prawnych

II. PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE I SYNTETYZUJĄCE: polska myśl wobec XX wieku

 1. Myśl polityczna i prawna II RP wobec totalitaryzmów
 2. Teorie „ludobójstwa” (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Rafała Lemkina)
 3. Historiografia i myśl polityczna polskiej emigracji wojennej i powojennej wobec doświadczenia II wojny światowej i dyktatury komunistycznej
 4. Idee opozycji demokratycznej w Polsce
 5. Dziedzictwo „Solidarności”
 6. Doświadczenie XX wieku w literaturze i piśmiennictwie polskim

III. PRZEKROJOWE SYNTEZY: Polskie doświadczenie totalitaryzmu i jego interpretacja w wymiarze europejskim lub globalnym

 1. Autorskie, całościowe (teoretyczne lub komparatystyczne) spojrzenia na kluczowe problemy badawcze związane z tematyką totalitaryzmów, uwzględniające szczególne doświadczenie Polski i Polaków

IV. WIEK XX W KULTURZE PAMIĘCI: historia i teraźniejszość

 1. Państwowe polityki pamięci wobec tragedii wieku XX – przypadek Polski na tle międzynarodowym
 2. Wiek XX i totalitaryzmy w polskiej i zagranicznej kulturze popularnej
 3. Przemiany europejskiego i światowego dyskursu o wieku XX a pamięć o dwóch totalitaryzmach w Polsce
 4. Nowoczesne instytucje kultury wobec przeszłości w Polsce i za granicą (muzea, wystawy, festiwale, Internet, etc.)

V. „Zapisy terroru”

 1. Prace wykorzystujące materiały źródłowe opracowywane i udostępniane w ramach projektu „Zapisy Terroru” (ZapisyTerroru.pl)

 

Do obowiązków uczestników projektu należeć będą:

– przygotowanie publikacji naukowej w formie książki, która zostanie następnie wydana przez OBnT w języku polskim, a w wybranych przypadkach również w języku angielskim. Objętość książki powinna wynosić od 10 do 15 arkuszy wydawniczych (400 tys.-600 tys. znaków), a jej ukończenie musi nastąpić w terminie od 12 do 18 miesięcy od daty podpisania umowy, w zależności od założonego harmonogramu prac

– terminowe przekazywanie kolejnych fragmentów ww. publikacji zgodnie z zaakceptowanym przez OBnT harmonogramem prac

– prezentacja wyników swoich badań na zamkniętych seminariach naukowych oraz podczas wykładów otwartych, odbywających się w OBnT

Za udział w projekcie oferujemy wynagrodzenie w wysokości 25 tys. złotych brutto. Będzie ono wypłacane w transzach, po przekazaniu kolejnych fragmentów książki, wygłoszeniu wykładów oraz wzięciu udziału w zamkniętych seminariach.

Zgłoszenia do projektu należy przesyłać drogą elektroniczna pod adres noweperspektywy@obnt.pl do 31 grudnia 2017 r. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia w postaci formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Po wpłynięciu zgłoszenia organizator w ciągu 3 dni roboczych prześle potwierdzenie jego wpłynięcia. W razie braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Do zgłoszenia należy dołączyć swoją najlepszą publikację w formacie PDF.

W przypadku doktorantów należy również dołączyć do zgłoszenia list rekomendacyjny od osoby znającej dorobek naukowy kandydata. W pozostałych przypadkach dołączenie listów rekomendacyjnych (maksymalnie dwóch) jest dopuszczalne, choć nie wymagane.

W procedurze oceny i wyboru propozycji, które zostaną zaklasyfikowane do udziału w projekcie, udział wezmą doświadczeni naukowcy, specjalizujący się w wymienionych w ogłoszeniu obszarach badawczych.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej wczesną wiosną 2018 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Do zgłoszenia prosimy dołączyć poniższą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy interdyscyplinarnej refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Został powołany do życia wiosną 2016 roku. Naszym zadaniem jest włączać polskie doświadczenie historyczne w pamięć świata i budować pomost między nauką a kulturą. W ramach projektu „Zapisy Terroru” udostępniamy w Internecie (ZapisyTerroru.pl)relacje obywateli polskich – ofiar i świadków zbrodni totalitarnych, ich rodzin i bliskich.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl